Bibliografia

Nierówności społeczne rozumiane jako różnice w dostępie do szeroko rozumianych dóbr nieodłącznie towarzyszą wszelkim ustrojom społeczno-ekonomicznym, także tym deklaratywnie egalitarnym, i wydają się niemożliwym do wyeliminowania atrybutem relacji międzygrupowych oraz jednym z wyznaczników relacji międzyludzkich. Ich rola i konsekwencje dla rozwoju jednostki, społeczeństwa czy cywilizacji są różnie oceniane, w zależności od miejsca zajmowanego w hierarchii społecznej przez obserwatora. Pomimo swojej zazwyczaj względnie dobrej pozycji w hierarchii społecznej, naukowcy potrafią nie tylko zwrócić w twórczy sposób uwagę na nierówności, ale często także dbają o to, by zachować krytycyzm i dystans wobec tego zjawiska. Jego wszechobecność (zarówno historycznie, jak i geograficznie) i olbrzymia waga dla relacji międzyludzkich, funkcjonowania instytucji życia społecznego oraz dla jednostkowych losów sprawiają, że stawało się ono i wciąż się staje przedmiotem zainteresowania specjalistów z tak różnych obszarów poznania naukowego, jak filozofia, socjologia, psychologia i pedagogika z jednej strony, a ekonomia z drugiej. Ewentualne spotkanie tych różnych perspektyw nie ułatwia uzgodnienia stanowisk ani osiągnięcia zgody co do tego, jak nierówności należy w konkretnym kontekście badać czy nawet definiować. Dlatego też teksty zamieszczone w tym tomie są bardzo różnorodne, zaś pogrupować je można według kryterium, jakie stanowią najbliższe im obszary humanistycznej refleksji, a niekiedy także zjawisk obecnych w codziennym życiu.
Na tom składają się teksty dotyczące: nierówności w edukacji i szkolnictwie, nierówności związanych z płcią i rodzajem społeczno-kulturowym, marginalizacji i wykluczenia – nie tylko jako pochodnych ubóstwa, lecz także w kontekście dostępu do informacji – doświadczania nierówności, postaw wobec różnych ich aspektów, a także analizy makrospołecznych uwarunkowań nierówności i szkice o charakterze filozoficznym.
(informacja ze strony Wydawcy)

Cześć I Nierówności w edukacji
Część II Nierówności płci
Część III Marginalizacja i wykluczenie
Część IV Doświadczanie nierówności
Część V Postawy wobec nierówności
Część VI Filozoficzne i makrospołeczne aspekty nierówności.