Bibliografia
Okładla dla

Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny.Autor/-ka Ewa Majewska
Wydawca Wydawnictwo DIFIN,
Warszawa, 2009
ISBN978-83-7641-091-3
Liczba stron224


Przesłanki Płeć

Książka poświęcona jest problematyce rodziny. Pozwala zrozumieć wybrane teorie feminizmu radykalnego, socjalistycznego, cyberfeminizmu i etyki troski. Obrana przez autorkę metoda to odejście od suchego opisu teorii feministycznych na rzecz narracji pozwalającej zaobserwować zastosowanie elementów tych koncepcji w aktualnych debatach z zakresu filozofii społecznej. Dzięki tak poprowadzonej narracji koncepcje te uzyskują należne im miejsce inspirującej i momentami wręcz przełomowej krytyki społecznej, zaś konkretne argumenty mogą zostać przeanalizowane w odniesieniu do praktyki społecznej.
Obszerny wstęp zawiera szereg informacji z zakresu historii teorii feministycznych i pozwala umiejscowić książkę w szerszym kontekście tekstów filozoficznych i społecznych. Opisy podstawowych sporów wokół głównych nurtów myśli społecznej pozwalają spojrzeć na problematykę rodziny jako na istotny element debat dotyczących nie tylko sfery prywatnej i intymności, ale również umiejscowić ją w szerszym spektrum sporów wokół demokracji. Wkład teoretyczek feministycznych w te spory wydaje się bezdyskusyjny.


SPIS TREŚCI
Podziękowania
Wprowadzenie. Z genealogii rodziny
Krótka historia feminizmu na użytek niniejszej książki
Równość i władza
Jean Bodin i Carl Schmitt. Od władzy ojca do stanu wyjątkowego?
Pojęcie podmiotu przejmiemy z kancelarii prawnej. Rodzina w koncepcji Johna Locke’a
Braterska umowa społeczna. Rodzina i sfera prywatna w ujęciu Jana Jakuba Rousseau
Rodzina i pokrewieństwo w Heglowskiej koncepcji etyczności. Paradoksy Antygony
Pojęcie rodziny a projekt emancypacji społecznej w tekstach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa
Feministyczna krytyka psychoanalizy freudowskiej
Rodzina a pożądanie faszyzmu. W stronę Reichowskiej analizy społecznej
Między autorytetem a naturą. Rodzina w tekstach Theodora Adorno i Maxa Horkheimera
Uwagi na marginesie projektów nierepresywnej sublimacji Herberta Marcuse i seksualności dojrzałej Ericha Fromma
Między sferą publiczną a światem życia. Rodzina w teorii działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa
Rodzina w komunitarystycznej analizie podmiotowości Charlesa Taylora
Dygresja. Ideologiczna reprodukcja według Louisa Althussera
Ontologia pokrewieństwa w teorii queer Judith Butler. Płeć jako powtórzenie
Zakończenie
A summary: Feminism as Social Philosophy. Essays on the Theories of the Family. A summary
Bibliografia