Bibliografia

Zwiększenie świadomości w zakresie przysługujących praw oraz poprawa dostępu do instytucji wymiaru sprawiedliwości wymagają systemowych działań na szeroką skalę. Obecnie cały ciężar spoczywa na organizacjach pozarządowych. Jednak zmniejszenie rozdźwięku pomiędzy istniejącymi regulacjami a prawdziwymi potrzebami wymaga większego zaangażowania rządu. Dlatego niezbędne jest wypracowanie form współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, wyjście poza obecne ramy dialogu, oraz zaangażowanie partnerów społecznych.
W tym kontekście przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce nie będzie łatwiejsze, gdy nowy rząd konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość postanowił jesienią 2005 roku zlikwidować Biuro pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Fakt, że nie powołano żadnej innej niezależnej instytucji w to miejsce pokazuje, że nie jest to priorytetowym zagadnieniem dla obecnego rządu. Chociaż przeciwdziałanie dyskryminacji nigdy nie było przedmiotem publicznej debaty w Polce, to jednak prawa osób homoseksualnych były szeroko dyskutowane w 2005 roku. Rząd prowadził również debatę na temat praw osób z niepełnosprawnością, co powinno doprowadzić do wprowadzenia zmian w istniejącym prawie.
(fragment Wstępu)