Bibliografia
Okładla dla

European handbook on equality data. Why and how to build to a national knowledge base on equality and discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientationWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2006
ISBN92-79-03224-0
Liczba stron105


Kraje członkowskie włączyły się, na poziomie tworzenia polityk i prawa, w przeciwdziałanie dyskryminacji i równe traktowanie. By ocenić realny wpływ tych działań, niezbędne są wiarygodne dane. Ten podręcznik jest częścią działań podjętych w celu wdrożenia dwóch Dyrektyw unijnych - Dyrektywy ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz Dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne lub rasowe. Dyrektywy te wprowadzają zakaz dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność wiek i orientację seksualną. Przesłanki te są również opisane w tym podręczniku. Płeć pojawia się tylko w opisach dyskryminacji wielokrotnej.
(fragment Wstępu)

SPIS TREŚCI
Foreword
Executive summary
1. The fundamentals of equality data
1.1. Introduction
1.2. Equality and discrimination
1.2.1. Three approaches to equality
1.2.2. Equal treatment law
1.2.3. A social science perspective
1.3. The data needs
1.4. Common concerns
1.5. Sources of data: overview and assessment
1.5.1. Official statistics
1.5.2. Complaints data
1.5.3. Research
1.5.4. Diversity monitoring
1.5.5. Data sources and the equality grounds
1.5.6. Assessment
1.6. Recommendations
2. Data collection and data protection
2.1. Introduction
2.2. Collection of data through surveys
2.3. Definitions, classifications and categorisation
2.4. Legal and ethical framework
2.4.1. Right to privacy
2.4.2. Data protection
2.4.3. Statistical ethics
2.5. Recommendations
3. Official statistics
3.1. Introduction
3.1.1. Equality indicators
3.2. Population census
3.3. Household surveys
3.4. Administrative registers
3.5. Recommendations
4. Complaints data
4.1. Introduction
4.2. Justice system data
4.3. Other complaints data
4.4. Recommendations
5. Research
5.1. Introduction
5.2. Victim surveys
5.3. Self-report surveys
5.4. Discrimination testing
5.5. Qualitative research
5.6. Other types of research
5.7. Recommendations
6. Diversity monitoring by organisations
6.1. Introduction
6.2. Diversity monitoring in employment
6.2.1. Workforce monitoring
6.2.2. Monitoring recruitment and selection
6.2.3. Acting on the results
6.2.4. Technical and practical considerations
6.3. Diversity monitoring in service delivery
6.4. Monitoring: an assessment
6.5. Case studies
6.6. Recommendations
7. Building a national plan of action
7.1. Introduction
7.2. Organisational matters
7.3. Core elements of a plan of action
7.4. Case study: Finland
7.5. Recommendations