Bibliografia
Okładla dla

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?Redakcja dr Marek Rymsza
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2005
ISBN83-89817-80-2
Liczba stron203
Archiwum ISP

Obszar Praca
Hasło słownikowe Otwarty rynek pracy

Publikacja zawiera zbiór ekspertyz, których przedmiotem jest analiza uwarunkowań i możliwości prowadzenia w Polsce polityki flexicurity. Jest to koncepcja poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy, zwiększającą konkurencyjność przedsiębiorstw i całej gospodarki a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych.

Polityka flexicurity znajduje odzwierciedlenie w dokumentach Unii Europejskiej (m.in. w "Strategii Lizbońskiej"), które akcentują potrzebę upowszechniania w Europie nietypowych form zatrudnienia przy równoczesnym obejmowaniu możliwie pełną ochroną socjalną \"nietypowych pracowników\" oraz wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia do zwiększenia poziomu aktywności ekonomicznej grup marginalizowanych na rynku pracy. Koncepcja flexicurity zakłada potrzebę uzgodnienia stanowisk związków zawodowych i organizacji pracodawców, tak aby upowszechniać rozwiązania flexicurity korzystne dla obu stron stosunków pracy i akceptowane przez obie strony.


(informacja ze strony Wydawcy)

 

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Marek Rymsza
W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy
i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity? . . . . . . . 9
Zofia Czepulis-Rutkowska
Nietypowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne.
Czy realizowana jest koncepcja flexicurity? . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ewa Giermanowska
Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia
– na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży . . . . . . . . . 59
Grażyna Firlit- Fesnak
Wpływ elastycznych form zatrudnienia na sytuację kobiet
na rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Magdalena Sewastianowicz
Przewidywane kierunki zmian nietypowych form zatrudnienia
w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ángel Luis Sánchez Iglesias
Analiza społecznych i ekonomicznych skutków nietypowych form
za trudnienia w Unii Europejskiej na przykładzie Hiszpanii . . . . . . . . 135
Dorota Chlebosz
Standardy europejskie w zakresie flexicurity ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowych norm prawnych . . . . . . . . . . 175
Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203