Bibliografia
Okładla dla

Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych.Redakcja Michał Skarzyński
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2007
ISBN978-83-87981-68-6
Liczba stron303


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Wsparcie doradcze, odpowiadające na nowe wyzwania rynku pracy, istotnie wykracza poza obszar tradycyjnego poradnictwa zawodowego orientującego się na aktywizacji zawodowej bezrobotnych czy reorientacji zawodowej osób zagroŜonych bezrobociem. Nowe wartości na rynku pracy oraz związane z nimi problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, wykonywaniem samej pracy czy wreszcie funkcjonowaniem rodziny pracownika powodują, iŜ tradycyjnie wykształcony doradca staje się niekompetentny w samodzielnym rozwiązaniu problemów swojego klienta. O ile jednak w dotychczasowych problemach doradczych moŜna było postawić granicę pomiędzy tym, co jest kompetencją doradcy zawodowego, a tym co jest obszarem wsparcia psychologa czy psychoterapeuty, o tyle w poradnictwie godzącym Ŝycie zawodowe z osobistym i rodzinnym rozgraniczenie to jest niemoŜliwe. Dlatego teŜ rekomendacją ekspertów, realizujących innowacyjne projekty równowaŜące Ŝycie zawodowe i rodzinne, jest poradnictwo interdyscyplinarne, czerpiące swą skuteczność z typowych kompetencji psychologa, doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Słowo wstępne

Część 1. PRACA
1.1. Elastyczność pracy
1.1.1. Elastyczny pracodawca
1.1.2. Elastyczny pracownik
1.2. Plusy i minusy elastycznych form pracy

Część 2. PRACODAWCA .
2.1. Doradztwo personalne
2.1.1. Usługi doradztwa personalnego
2.1.2. Funkcja personalna zarządzania
2.2. Promocja elastycznych form pracy

Część 3. PRACOWNIK
3.1. Poradnictwo zawodowe
3.1.1. Przedmiot poradnictwa zawodowego
3.1.2. Nowe wartości poradnictwa zawodowego
3.2. Predyspozycje zawodowe pracownika elastycznego

Część 4. RODZINA
4.1. Poradnictwo psychologiczne
4.1.1. Problematyka pomocy psychologicznej dla pracowników
4.1.2. Rozwój osobisty i zawodowy
4.2. Rodzina i praca w ujęciu systemowym

Część 5. RÓWNOWAGA
5.1. Godzenieżycia zawodowego i rodzinnego przez telepracę.
5.1.1. Instrumenty badawcze i doradcze
5.1.2. Opinie doradców
5.2. Opisy przypadków

Literatura cytowana