Bibliografia
Okładla dla

Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników.Redakcja xxx
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2007
ISBN978-83-87981-62-4
Liczba stron232


Obszar Praca

Poradnik został przygotowany jako jedno z dwóch podobnych opracowań (jedno dla pracodawców; drugie dla pracowników) związanych z realizacją projektu IW EQUAL <i>Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</i>, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obserwacje z ostatnich lat wskazują, że wiele polskich rodzin napotyka na poważne trudności w łączeniu ról rodzinnych z pracowniczymi, co przynosi negatywne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Dla łagodzenia tego konfliktu możliwe jest stosowanie wielu różnych rozwiązań, a wśród nich uelastycznienie organizacji pracy, rozkładów czasu pracy czy systemów czasu pracy w sposób, który ułatwi godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Większość ludzi obawia się zmian, a ich obawy wywodzą się w dużym stopniu z braku dostatecznej wiedzy. Brak wiedzy to też bariera stosowania w praktyce elastycznych sposobów organizowania pracy. Zarówno pracodawcom, jak i pracownikom potrzebne są dodatkowe informacje o rozwiązaniach możliwych do zastosowania w polskich warunkach, o prawnych zasadach ich wdrażania, o możliwych skutkach społecznych, uwarunkowaniach psychologicznych oraz zaletach i mankamentach ich wykorzystywania. Ważne są też zasady (procedury) wprowadzania wybranych elastycznych sposobów organizowania pracy czy czasu pracy, jak i tzw. dobre praktyki, które pokazują, jakie korzyści pracodawcy i pracownicy mogą uzyskać, gdy w firmie stosowane są elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie.

(Cecylia Sadowska-Snarska: ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

SŁOWO WSTĘPNE

Rozdział I. WPROWADZENIE DO ELASTYCZNYCH FORM PRACY

1. RODZAJE ELASTYCZNOŚCI

2. CZAS PRACY A RÓWNOWAGA PRACY I ŻYCIA POZAZAWODOWEGO

 

Rozdział II. ELASTYCZNOŚĆ NA RYNKU PRACY – POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?

1. DLACZEGO ELASTYCZNOŚĆ W ZATRUDNIENIU?

2. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE – UNIJNE I POLSKIE – DOTYCZĄCE ELASTYCZNYCH FORM PRACY

3. WADY I ZALETY ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA – PUNKT WIDZENIA PRACODAWCY I PRACOBIORCY

 

Rozdział III. ELASTYCZNE FORMY PRACY PRZYJAZNE RODZINIE

1. TELEPRACA

2. ELASTYCZNY CZAS PRACY: ZMIENNE GODZINY ROZPOCZYNANIA PRACY, RUCHOMY CZAS PRACY, INDYWIDUALNY CZAS PRACY

2.1. Zmienne godziny rozpoczynania pracy

2.2 Ruchomy czas prac

2.3. Indywidualny rozkład czasu pracy

2.4. Praca w domu

2.5. Równoważny czas pracy

2.6. Zadaniowy czas pracy

 

Rozdział IV. NOWE SPOJRZENIE NA PRACĘ W NIEPEŁNYM WYMIARZE

1. PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE

2. JOB-SHARING – DZIELENIE MIEJSCA PRACY

3. SKRÓCONY TYDZIEŃ PRACY

4. PRACA W SYSTEMIE WEEKENDOWYM

 

Rozdział V. UMOWY CYWILNOPRAWNE

1. UMOWA O DZIEŁO

2. UMOWA ZLECENIE

3. SAMOZATRUDNIENIE

 

Rozdział VI. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM

LITERATURA