Bibliografia
Okładla dla

Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców.Redakcja xxx
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2007
ISBN978-83-87981-63-1
Liczba stron229


Obszar Praca

Poradnik powstał jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Próby godzenia przez kobietę obowiązków zawodowych i rodzinnych wiążą się z kosztami dla rodziny i samej kobiety oraz niską efektywnością w pracy. Natomiast długotrwałe wyłączenie powoduje dezaktualizację kwalifikacji oraz trudności firmy związane z zapewnieniem zastępstwa za pracownika nieobecnego w pracy. Oddziaływanie tych obiektywnych skutków utrwala stereotypy społeczno-kulturowe, będące podłożem kształtowania się wspomnianych wyżej subiektywnych czynników utrudniających godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Tworzy się zatem pewien układ samowzmacniający, co powoduje wręcz nasilanie się zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

Aby rozerwać ten zamknięty układ przyczynowo-skutkowy, nie można pozostać przy oddziaływaniu na jeden element, gdyż pozostałe czynniki będą doprowadzały do powielania się negatywnych praktyk. Niezbędne jest stworzenie kompleksowego modelu działań, który będzie jednocześnie oddziaływał na wszystkie kluczowe czynniki sprawcze, czyli na przyczyny, a nie na skutki. Oznacza to potrzebę stworzenia kompleksowego podejścia, którego celem nadrzędnym będzie przełamywanie tradycyjnego podejścia do społecznych i rodzinnych ról kobiety i mężczyzny poprzez oddziaływanie na subiektywne czynniki utrudniające godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz pomoc w przełamywaniu bariery obiektywnej (bariery kwalifikacji) dla kobiet, które już podlegają wyłączeniu z pracy.
(Cecylia Sadowska-Snarska: ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

SŁOWO WSTĘPNE

 

Rozdział I. WPROWADZENIE DO ELASTYCZNYCH FORM PRACY

1. RODZAJE ELASTYCZNOŚCI

2. CZAS PRACY A RÓWNOWAGA PRACY I ŻYCIA POZAZAWODOWEGO

 

Rozdział II. ELASTYCZNOŚĆ NA RYNKU PRACY – POTRZEBA

CZY KONIECZNOŚĆ?

1. DLACZEGO ELASTYCZNOŚĆ W ZATRUDNIENIU?

2. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE – UNIJNE I POLSKIE – DOTYCZĄCE

ELASTYCZNYCH FORM PRACY

3. WADY I ZALETY ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA – PUNKT WIDZENIA PRACODAWCY

I PRACOBIORCY

 

Rozdział III. ELASTYCZNE FORMY PRACY PRZYJAZNE RODZINIE

1. TELEPRACA

2. ELASTYCZNY CZAS PRACY: ZMIENNE GODZINY ROZPOCZYNANIA PRACY,

RUCHOMY CZAS PRACY, INDYWIDUALNY CZAS PRACY

2.1. Zmienne godziny rozpoczynania pracy

2.2 Ruchomy czas pracy

2.3. Indywidualny rozkład czasu pracy

2.4. Praca w domu

2.5. Równoważny czas pracy

2.6. Zadaniowy czas pracy

 

Rozdział IV. NOWE SPOJRZENIE NA PRACĘ W NIEPEŁNYM

WYMIARZE

1. PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE

2. JOB-SHARING – DZIELENIE MIEJSCA PRACY

3. SKRÓCONY TYDZIEŃ PRACY

4. PRACA W SYSTEMIE WEEKENDOWYM

 

Rozdział V. UMOWY CYWILNOPRAWNE

1. UMOWA O DZIEŁO

2. UMOWA ZLECENIE

 

Rozdział VI. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM

LITERATURA