Bibliografia
Okładla dla

Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktykaAutor/-ka Holger Rogall
Wydawca Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań, 2010
ISBN978-83-7506-551-0
Liczba stron580


Praca Holgera Rogalla, przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw ekonomicznych, politycznych, prawnych i technicznych nowej szkoły.
Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do określenia takich warunków gospodarowania, które zapewniałyby dostatecznie wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe wszystkim ludziom żyjącym obecnie i wszystkim przyszłym pokoleniom w granicach tolerancji natury, urzeczywistniając zasadę sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej.
Wychodząc od toczącej się współcześnie dyskusji nad zrównoważonym rozwojem, autor odnosi się do ekonomii tradycyjnej i wskazuje jej niezbędne reformy. Na szczególną uwagę zasługuje analiza przyczyn nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz możliwych strategii zaradczych. Praca zawiera charakterystykę wybranych obszarów strategicznych zrównoważonego rozwoju sporządzoną na przykładzie zrównoważonej polityki gospodarczej i energetycznej, polityki mobilności i kształtowania produktów. Autor sugeruje w niej korzystne dla przyszłości rozwiązania.
Przemyślana forma dydaktyczna i przystępny język czynią książkę łatwo zrozumiałą również dla studentów i osób niebędących specjalistami w dziedzinie ekonomii.


SPIS TREŚCI
Spis rycin, tabel i tablic przeglądowych
Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego
Wprowadzenie

1. Konteksty
1.1. Rozwój nowoczesnej polityki ochrony środowiska
1.2. Główne wyzwania dla ekonomii zrównoważonego rozwoju
1.3. Podstawy pojęcia zrównoważonego rozwoju

2. Wkład ekonomii tradycyjnej
2.1. Szkoły tradycyjne
2.2. Wybrane podstawy ekonomiczne
2.3. Przyczyny nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych
2.4. Wyznaczanie optymalnego punktu wykorzystania przyrody

3. Dygresja: Etapy na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju
3.1. Od ekonomii tradycyjnej do ekonomii zrównoważonego rozwoju
3.2. Neoklasyczna ekonomia środowiska a zrównoważony rozwój
3.3. Prekursorzy ekonomii zrównoważonego rozwoju/ekonomii ekologicznej

4. Kluczowe elementy i kontrowersje
4.1. Kluczowe tezy ekonomii zrównoważonego rozwoju/ekonomii ekologicznej
4.2. Przegląd głównych kontrowersji
4.3. Stanowisko w kwestii wzrostu gospodarczego
4.4. Ścieżki strategiczne selektywnego wzrostu
4.5. Porównanie proekologicznych szkół gospodarczych

5. Osobisty wymiar zrównoważonego rozwoju
5.1. Podstawy etyki zrównoważonego rozwoju
5.2. Stanowiska współczesnej etyki ekologicznej
5.3. Możliwe źródła etyki zrównoważonego rozwoju
5.4. Od homo oeconomicus do homo cooperativus
5.5. Treści etyki zrównoważonego rozwoju
5.6. Zrównoważony rozwój pomimo przeszkód strukturalnych?
5.7. Dygresja: możliwości osobistego działania

6. Zarys podstaw transdyscyplinarnych
6.1. Podstawy klasycznej polityki ochrony środowiska - zasady
6.2. Analiza aktorów

7. Instrumenty polityczno-prawne
7.1. Instrumenty o działaniu bezpośrednim (twarde)
7.2. Instrumenty o działaniu pośrednim (miękkie)
7.3. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
7.4. Ocena instrumentów przez społeczeństwo

8. Operacjonalizacja pojęcia zrównoważonego rozwoju
8.1. Schemat przebiegu procesu i reguły zarządzania
8.2. Wybrane systemy pomiarowe
8.3. Uwagi metodyczne, ścieżki strategiczne i kryteria

9. Podstawy zrównoważonej polityki gospodarczej
9.1. Zarys problematyki
9.2. Porównanie tradycyjnych założeń polityki gospodarczej
9.3. Spór z alternatywnymi propozycjami rozwiązań
9.4. Przegląd propozycji zrównoważonej polityki gospodarczej
9.5. Zrównoważona przebudowa społeczeństwa przemysłowego
9.6. Finansowanie pracy zamiast bezrobocia - kształcenie
9.7. Podział dostępnej pracy
9.8. Antydumping - wspieranie gospodarki regionalnej
9.9. Polemika z opiniami krytycznymi

10. Podstawy zrównoważonej polityki energetycznej
10.1. Podstawy i problematyka
10.2. Cele zrównoważonej polityki energetycznej
10.3. Normy prawne ochrony klimatu w zarysie
10.4. Szansę osiągnięcia celów zadaniowych
10.5. Zwiększanie produktywności energetycznej (strategia efektywności)
10.6. Energie odnawialne (strategia spójności)
10.7. Perspektywy i scenariusze realizacji celów zadaniowych

11. Podstawy zrównoważonej polityki mobilności
11.1. Zarys problematyki
11.2. Cele i podejścia strategiczne
11.3. Przegląd zastosowanych środków
11.4. Strategie zwiększania efektywności ekologicznej
11.5. Tworzenie warunków współdziałania ekologicznych środków transportu
11.6. Alternatywne rodzaje napędów i paliw
11.7. Strategie wystarczalności - unikanie zbędnego transportu
11.8. Efekty scenariusza zrównoważonego rozwoju i konkluzja

12. Oszczędzanie zasobów, projektowanie produktów, odpady
12.1. Zarys problematyki
12.2. Cele
12.3. Przegląd instrumentów polityczno-prawnych
12.4. Strategie oszczędzania zasobów
12.5. Strategie zrównoważonego projektowania produktów
12.6. Strategie polityki odpadowej na miarę przyszłości
12.7. Konkluzja - ocena i instrumenty

Zakończenie. Streszczenie i perspektywy
Bibliografia i adresy internetowe
Polecana literatura w języku polskim
Indeks osobowy i rzeczowy