Bibliografia
Okładla dla

Edukacja międzykulturowa – konteksty.

Od tożsamości po język międzynarodowy.

Autor/-ka Przemysław Paweł Grzybowski
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2011
ISBN978-83-7587-619-2
Liczba stron264
Strona publikacji na www.impulsoficyna.com.pl

Hasło słownikowe Wielokulturowość

Edukacja międzykulturowa – konteksty to opracowanie adresowane do uczestników zajęć poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych okolicznościach. Może służyć jako praktyczna pomoc naukowa oraz źródło inspiracji dla studentów, nauczycieli i badaczy. Zawiera wybór kilkunastu artykułów wcześniej opublikowanych w opracowaniach pokonferencyjnych. Oprócz teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki międzykulturowej w perspektywie historycznej ukazują one zróżnicowanie kulturowe w kontekstach od najbardziej popularnych – tożsamości i migracji – po rzadziej opisywane, m.in. kontaktów biznesowych, problemów osób ubogich, wykluczanych, chorych i umierających traktowanych jako Obcy. Opowiadają też o próbach poszukiwania wspólnego języka (np. esperanto) i możliwości wykorzystania Internetu w edukacji międzykulturowej. Dociekliwy Czytelnik znajdzie tu liczne odesłania do źródeł zagranicznych i stron internetowych, pozwalające poszerzyć wiedzę na opisywane tematy.
 
Książkę uzupełnia obszerny przewodnik bibliograficzny zawierający ponad 2000 tytułów literatury przedmiotu w kilkunastu językach (oprócz polskiego m.in. w angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, słowackim, włoskim). To niewątpliwie jeden z największych w Polsce tego rodzaju wybór, nieoceniony dla Czytelników dokonujących tematycznego przeglądu najczęściej cytowanych źródeł, w trakcie przygotowania badań, pisania prac semestralnych, dyplomowych. Można w nim znaleźć dokładnie oznaczone (tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania) odesłania do zarówno klasycznych prac naukowych z różnych dyscyplin (m.in. pedagogika, psychologia, antropologia, socjologia); opracowań międzydyscyplinarnych i porównawczych; leksykonów i encyklopedii; jak i niecodziennych, kontrowersyjnych źródeł z dziedziny „multikulti”.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp

Część pierwsza Wybór artykułów

Kontekst historyczny, teoretyczny i metodologiczny – pedagogika międzykulturowa
Od pedagogii do pedagogiki międzykulturowej
Wspólny obszar pedagogów i filozofów
Metodologia badań edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego
Konteksty klasyczne – tożsamość, migracje, pogranicze
Edukacyjne implikacje efektu pogranicza
Tożsamościowe punkty oparcia
Edukacja międzykulturowa a migracje zarobkowe i kontakty biznesowe
Dylematy identyfikacyjne polskich emigrantów
Konteksty pograniczne – wykluczenie, choroba i śmierć, wspólny język, Internet
Obcy przeciw wykluczeniu
Chorzy i umierający jako Obcy
Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki
Esperanto jako język edukacji międzykulturowej
Edukacja międzykulturowa a Internet
Bibliografia
Strony internetowe, fora, blogi

Część druga Przewodnik bibliograficzny

Metodologia badań zróżnicowania kulturowego
Zróżnicowanie kulturowe, wielokulturowość, międzykulturowość – pojęcia, teorie, problemy w różnych ujęciach
Komunikacja i kompetencja międzykulturowa – problemy, techniki, pomoce naukowe
Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa – podstawy teoretyczne i ideologiczne, praktyka, projekty
Wielokulturowość i międzykulturowość w szkolnictwie i oświacie
Nauczyciel a zróżnicowanie kulturowe – kształcenie, problemy społeczne i pomoce naukowe
Swoi, Inni, Obcy – tożsamość, konflikty, edukacja
Języki obce, dwu- i wielojęzyczność – problemy społeczne, nauczanie, pomoce naukowe
Etniczność – status, problemy, edukacja mniejszości etnicznych i rasowych
Dzieci wobec zróżnicowania kulturowego – migracje, uchodźstwo, edukacja
Migracje i migranci – integracja oraz edukacja imigrantów, uchodźców, instytucje
Postawy, uprzedzenia, dyskryminacja – rasizm, ksenofobia, antysemityzm z różnych perspektyw
Zróżnicowanie kulturowe w Europie, europejski wymiar edukacji
Regiony a zróżnicowanie kulturowe – analizy lokalne, perspektywa porównawcza
Kulturowe granice i pogranicza – problemy, socjopatologia, edukacja
Obywatelskość a zróżnicowanie kulturowe – problemy, edukacja obywatelska
Psychologia a zróżnicowanie kulturowe – problemy, badania, dyscypliny pokrewne
Praca socjalna a zróżnicowanie kulturowe – wsparcie, mediacje, instytucje
Zorganizowane kontakty międzykulturowe – wymiany i spotkania międzynarodowe
Ochrona zdrowia i opieka a zróżnicowanie kulturowe
Biznes, doradztwo zawodowe, zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo
Czytanie i pisanie w perspektywie zróżnicowania kulturowego
Literatura wielokulturowa – treści, interpretacje, tłumaczenia i instytucje
Religie i Kościoły – konflikty, dialog, edukacja
Matematyka i nauki ścisłe a zróżnicowanie kulturowe
Multimedia a zróżnicowanie kulturowe – Internet, telewizja, video, film
Sztuki piękne, teatr, folklor, muzyka i taniec
Encyklopedie, leksykony i słowniki
Czytanki dla dzieci i młodzieży o problemach zróżnicowania kulturowego
Niecodzienne konteksty zróżnicowania kulturowego – gry, sport, poradniki