Bibliografia
Okładla dla

Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywyRedakcja A. Szczurek-Boruta , E. Ogrodzka-Mazur , T. Lewowicki
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie,
Cieszyn - Warszawa - Toruń, 2011
ISBN978-83-7780-062-1
Liczba stron510


Obszar Edukacja

Na zamieszczone w niniejszym tomie opracowania składają się syntezy studiów i szkiców powstałych w przeważającej mierze w ostatnim dwudziestoleciu, które w swej pierwotnej wersji miały postać autorskich rozważań teoretycznych, komunikatów z badań. Łączy je pokrewieństwo przedmiotowe, jakim są zagadnienia edukacji międzykulturowej, lecz różnią aspekty, w jakim poruszane w nich problemy i zagadnienia zostały zidentyfikowane, opisane i zinterpretowane, a także nierzadko poddane krytycznemu osądowi. [...] Niniejsza praca adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mamy nadzieję, że jej lektura okaże się użyteczna dla pracowników nauki, nauczycieli i studentów, samorządowców zainteresowanych problematyką wielokulturowości i pedagogiki międzykulturowej oraz ich edukacyjnymi odniesieniami.


SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE

WIELOKULTUROWOŚĆ - RODZINA - WYCHOWANIE

Ewa Ogrodzka-Mazur
Rodzina i dziecko w otoczeniu wielokulturowym.
Relacje międzypokoleniowe i ich rola w przekazie wartości

SZKOŁA NA POGRANICZU - DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

Gabriela Piechaczek-Ogierman
Szkoła na Pograniczu a wyzwania i zadania edukacyjne w środowisku wielokulturowym

Anna Gajdzica
Działania nauczycieli w środowisku wielokulturowym - założenia a praktyka edukacyjna

SZKOLNICTWO WYŻSZE W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWOŚCI I EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Alina Szczurek-Boruta
Szkolnictwo wyższe a teoria, modele badań i praktyka edukacji międzykulturowej

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I INSTYTUCJE OŚWIATY POZASZKOLNEJ

Barbara Chojnacka-Synaszko, Beata Kozieł
Inicjatywy społeczności i instytucji lokalnych na rzecz edukacji regionalnej oraz wielo- i międzykulturowej

KWESTIE WYZNANIOWE
Aniela Różańska
Religijność i kształtowanie tożsamości religijnej młodzieży w społecznościach wielokulturowych

Urszula Klajmon-Lech
Udział kościołów i grup wyznaniowych w rozwoju edukacji międzykulturowej

JĘZYK - KOMUNIKACJA - EDUKACJA

Aleksandra Gancarz
Język jako narzędzie kształtowania własnej tożsamości i poznawania Innego

Alicja Hruzd
Rola komunikacji i języka w społecznościach zróżnicowanych kulturowo - próba analizy wybranych zagadnień

POLITYKA OŚWIATOWA

Anna Gajdzica
Polityka oświatowa w środowisku wielokulturowym - tendencje, dylematy, rozwiązania

ŚWIAT - EUROPA - UNIA EUROPEJSKA

Barbara Chojnacka-Synaszko, Beata Kozieł
Światowe i europejskie doświadczenia w zakresie edukacji wielo- i międzykulturowej i ich znaczenie w kształtowaniu się tożsamości wielokulturowej młodego człowieka oraz w modyfikacji społecznych stereotypów i uprzedzeń

Barbara Grabowska
Mniejszości narodowe w zmieniającej się Europie środkowo-Wschodniej

ZAKOŃCZENIE

Tadeusz Lewowicki
O doświadczeniach edukacji wielokulturowej oraz perspektywie edukacji i pedagogiki międzykulturowej

Wykaz publikacji w serii "Edukacja międzykulturowa"

Nota o autorach