Bibliografia
Okładla dla

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu.Autor/-ka Agnieszka Gromkowska-Melosik
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2011
ISBN978-83-7587-637-6
Liczba stron516


Przesłanki Płeć

Książka Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu jest rezultatem zainteresowań badawczych szeroko rozumianymi relacjami między tożsamością kobiet, edukacją, kulturą i społeczeństwem. Autorka sądzi, że można ją usytuować, podobnie jak poprzednie jej prace, na pograniczu socjologii edukacji oraz gender studies. Z jednej strony podnosi ona problemy związane ze społecznymi funkcjami edukacji, szczególnie – socjalizacyjną, selekcyjną i stratyfikacyjną, w odniesieniu do sytuacji kobiet. Z drugiej strony porusza kwestie dotyczące bezpośrednio kobiet jako grupy społecznej w aspekcie szeroko rozumianego dostępu do różnych form tożsamości, do wykształcenia czy rynku pracy.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp

Część pierwsza
Kobiecość, edukacja i (nie)równość społeczna: alternatywne rzeczywistości
1. Edukacja i (nie)równości społeczne – konteksty teoretyczne
2. Edukacja i (re)konstrukcje tożsamości dziewcząt i chłopców
2.1. Asymetria socjalizacji szkolnej – androcentryczna rzeczywistość i redukowanie tożsamości dziewcząt
2.2. Asymetria osiągnięć szkolnych – społeczne konstrukcje edukacyjnych porażek chłopców
2.3. Kompetencje matematyczne – wyuczona bezradność dziewcząt?
2.4. Szkolnictwo zróżnicowane ze względu na płeć: próba rekonstrukcji dostępu do sukcesu edukacyjnego
3. (Nie)równość dostępu kobiet i mężczyzn do edukacji w szkolnictwie wyższym: wybrane tendencje i egzemplifikacje
4. Dylematy tożsamościowo-edukacyjne kobiet w społeczeństwie współczesnym
4.1. Ideologia neoliberalizmu i społeczne konstrukcje tożsamości kobiet
4.2. Sukces edukacyjno-zawodowy i problem maskulinizacji kobiet
4.3. Przemieszczenie społecznych aspiracji dziewcząt – Girl Power, ciało i konsumpcja
5. Macierzyństwo, rodzina i kariera edukacyjno-zawodowa kobiet
5.1. Macierzyństwo jako dominująca konstrukcja kobiecości: konteksty i kontrowersje
5.2. Dyplom jako „kredencjał małżeński” i problem dostępu matek do sukcesu zawodowego
6. Edukacja kobiet i rynek pracy: polityka segregacji płciowej
7. Podsumowanie: edukacja i paradoksy emancypacji kobiet
Załącznik

Część druga
Kobiety sukcesu a problem (nie)równości społecznej: konteksty edukacyjne i społeczno-zawodowe
1. Metodologiczne podstawy badań własnych
2. Indywidualizm, edukacja i sukces społeczno-zawodowy
2.1. Kariera zawodowa jako „nieograniczony wyścig” wolnych jednostek?
2.2. Życie jako kariera zawodowa? Między presją na sukces a samorealizacją
2.3. Dyplom akademicki i sukces zawodowy: inflacja wykształcenia
3. (Nie)równość kobiet w dostępie do sukcesu zawodowego
3.1. Biznes i uniwersytet jako enklawy równości płciowej?
3.2. Problem dyskryminacji kobiet przez kobiety
3.3. Brak akceptacji dla idei parytetu
4. Życie rodzinne – rzeczywistość nieustannych wyborów
4.1. Związki z mężczyznami: dynamika akceptacji i konfliktu
4.2. Macierzyństwo i kariera zawodowa: strategie przełamywania tradycyjnych ról społecznych
5. Dylematy maskulinizacji tożsamości i zewnętrznego wizerunku
5.1. Tożsamość kobiet i mężczyzn: między esencjalizmem a konstruktywizmem
5.2. Maskulinizacja – czy kobieta sukcesu jest skazana na rezygnację z kobiecości?
6. Pop-tożsamość i przemieszczenie aspiracji życiowych kobiet
6.1. Współczesny feminizm: dystans i sceptycyzm
6.2. Rola konsumpcji jako ekspresji wolności
6.3. Piękne ciało jako ekspresja tożsamości
7. Podsumowanie: menedżerki i akademiczki jako kobiety sukcesu

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów