Bibliografia

Polski język migowy jest podstawowym i najważniejszym środkiem komunikacji osób głuchych – nie jest zatem wystarczające uwzględnienie go w ramach zajęć dodatkowych czy rozwijających zainteresowania uczniów. W ocenie Rzecznika, niezbędne jest podjęcie działań na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej mających na celu opracowanie i wdrożenie systemu nauczania języka polskiego na zasadzie nauczania języka obcego i polskiego języka migowego we wszystkich szkołach dla głuchych.
Niniejszy raport poświęcony jest w całości problemowi dostępu do edukacji głuchych uczniów i studentów. Istotną jego częścią jest diagnoza obecnej sytuacji – otrzymywane wsparcie dla głuchych dzieci i ich rodziców od momentu przygotowania dzieci do edukacji szkolnej, problemy wynikające z nieuwzględnienia potrzeby nauczania dwujęzycznego i niedostępności na każdym szczeblu edukacji, na szkolnictwie wyższym kończąc. 
Największą barierą w życiu codziennym osób głuchych jest bardzo słaba znajomość języka polskiego, spowodowana nieskuteczną organizacją edukacji głuchych uczniów. W raporcie krok po kroku omówiono najskuteczniejszy model edukacji głuchych uczniów, tj. poprzez nauczanie dwujęzyczne oraz zakres odpowiedniego wsparcia rodziców głuchych dzieci jeszcze przed rozpoczęciem edukacji formalnej. Zwrócono przy tym uwagę na problem głuchoty jako problem społeczny, a nie medyczny – pomimo ograniczonych możliwości rozwoju zdolności mówienia i komunikowania się u osób głuchych, przez całe życie doświadczają one trudności w komunikacji, tak więc istotne jest rozwijanie u głuchych umiejętności komunikowania się w języku migowym niezależnie od podejmowanych interwencji medycznych.

(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Anna Mazurczak
Wstęp 

Małgorzata Januszewicz, Marcin Jura, Justyna Kowal
Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji 

Piotr Tomaszewski
Funkcjonowanie poznawcze i językowe u dzieci głuchych 

Małgorzata Czajkowska-Kisil
Wczesna interwencja 

Joanna Kobosko
Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie i środowisku szkolnym 

Mariusz Sak
Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z innymi niepełnosprawnościami

Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Kształcenie akademickie głuchych 

Magdalena Dunaj
Wybrane aspekty edukacji zawodowej osób głuchych 

Marta Abramczyk, Mariusz Sak
Kształcenie ustawiczne głuchych 

Żaneta Bartoszek, Mariusz Sak
Środki dydaktyczne w nauczaniu niesłyszących 

Ewelina Moroń, Grzegorz Zarzeczny
Głuchy – językowe podstawy stereotypu

Piotr Kowalski
Rekomendacje organizacyjne dla szkolnictwa dla Głuchych 

Streszczenia artykułów 
ARTICLE SUMMARIES .
Noty o autorach