Bibliografia
Okładla dla

Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości.

Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego.

Autor/-ka Przemysław Paweł Grzybowski
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2009
ISBN978-83-7587-164-7
Liczba stron476


Książka ukazuje problemy edukacji europejskiej w perspektywie zróżnicowania kulturowego. Wykorzystane w niej źródła pochodzą przede wszystkim z obszaru francuskojęzycznego. Jej przedmiotem są koncepcje edukacji europejskiej, głównie te, które mają na celu wspieranie integracji społeczno-kulturowej, zawierają treści dotyczące tożsamości, obywatelskości i wspólnotowości europejskiej oraz zakładają formalną i nieformalną współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji.
Autor podejmuje m.in. kwestie komunikacji, dyskryminacji i integracji kultur, wyróżnianych na podstawie narodowości, rasy, płci, religii, orientacji seksualnej, sytuacji socjalnej. Najistotniejsze kategorie pojęciowe to: Inni i Obcy, wielokulturowość, międzykulturowość, pogranicze oraz edukacja wielokulturowa, międzykulturowa, regionalna i obywatelska.
Wielostronne przedstawienie okoliczności integracji europejskiej, związanych z nią zagadnień edukacyjnych, spis około 200 instytucji i organizacji międzynarodowych oraz zamieszczenie bogatego wyboru literatury przedmiotu czynią z książki swoisty przewodnik, przydatny badaczom problematyki europejskiej, nauczycielom, uczniom i studentom oraz osobom zainteresowanym zróżnicowaniem kulturowych w różnych kontekstach.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp

Założenia metodologiczne
1.1.Przedmiot i cele badań
1.2. Charakterystyka procedury badawczej i problemy badawcze

Zróżnicowanie kulturowe a edukacja
2.1. Zróżnicowanie kulturowe
2.1.1. Wielokulturowość
2.1.2. Międzykulturowość
2.1.3. Granice i pogranicza
2.2. Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego
2.2.1. Edukacja wielokulturowa
2.2.2. Edukacja międzykulturowa
2.2.3. Edukacja regionalna
2.2.4. Edukacja obywatelska
2.2.5. Człowiek pogranicza i tożsamość międzykulturowa
2.3. Pedagogika międzykulturowa – od pedagogii do poddyscypliny pedagogicznej

Okoliczności powstania koncepcji edukacji europejskiej
3.1. Tożsamość i kultura europejska
3.2. Źródła zróżnicowania społeczeństw Europy
3.3. Następstwa zróżnicowania społeczeństw Europy
3.4. Historyczne przesłanki i perspektywy społeczno-kulturowej integracji europejskiej
3.5. Szkoła w Europie wobec problemów zróżnicowania kulturowego

Zróżnicowanie kulturowe europejskiego kręgu kultury francuskiej a edukacja
4.1. Społeczność frankofońska w Europie
4.2. Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa francuskiego
4.2.1. Współczesna tożsamość mieszkańców Francji
4.2.2. Społeczne następstwa zróżnicowania kulturowego
4.3. Oświata francuska wobec problemów zróżnicowania kulturowego
4.3.1. Zasada świeckości oświaty

Problemy edukacji w działalności europejskiej instytucji i organizacji międzynarodowych
5.1. UNESCO
5.2. Rada Europy
5.3. Unia Europejska
5.4. Inne instytucje i organizacje
5.5. Współpraca europejska w dziedzinie pedagogiki międzykulturowej

Ideologiczne i aksjologiczne podstawy koncepcji edukacji europejskiej
6.1. Podstawy ideologiczne – europejski wymiar edukacji
6.2. Podstawy aksjologiczne

Typologia koncepcji edukacji europejskiej
7.1. Kryterium I – usytuowanie w kontekście etnicznym, narodowym lub ponadnarodowym
7.2. Kryterium II – usytuowanie w ideologii społecznej właściwej środowisku
7.3. Kryterium III – usytuowanie w określonym obszarze aktywności społecznej
7.4. Kryterium IV – uprzywilejowanie i preferowanie określonych rozwiązań metodycznych 7.5. Kryterium V – aktualność, elastyczność, postępowość i zdolność dostosowania do zmieniających się okoliczności

Treści koncepcji edukacji europejskiej oraz cele i zadania realizujących je podmiotów
8.1. Koncepcje jednostkowo-rodzinne
8.2. Koncepcje lokalno-regionalne
8.3. Koncepcje narodowo-państwowe
8.4. Koncepcje ponadnarodowe
Formy realizacji koncepcji edukacji europejskiej
9.1. Międzynarodowe programy instytucji i organizacji europejskich
9.2. Wymiany międzynarodowe osób
9.3. Współpraca przygraniczna i międzyregionalna
9.4. Języki obce i poszukiwanie języka międzynarodowego
9.5. Multimedialne środki komunikowania
9.6. Integracja z Innymi i Obcymi
9.7. Przeciwdziałanie wykluczaniu, marginalizacji oraz agresji wobec Innych i Obcych
9.8. Kultura, sztuka i wspólne dziedzictwo cywilizacyjne
9.9. Inicjatywy sportowe

Problemy i perspektywy realizacji koncepcji edukacji europejskiej
10.1. Niejasność idei europejskiego wymiaru edukacji
10.2. Banalizacja i folkloryzacja zróżnicowania kulturowego
10.3. Nieuwzględnianie elementu pogranicza
10.4. Napięcia w sferze religijnej i światopoglądowej
10.5. Stereotypowe treści materiałów dydaktycznych
10.6. Sprzeczności między założeniami a realizacją koncepcji edukacji
10.7. Ukryty program polityki oświatowej
10.8. Wielkość paradygmatów refleksji pedagogicznej i praktyki edukacyjnej
10.9. Poszukiwanie wartości uniwersalnych
10.10. Różnice w pojmowaniu obywatelskości i edukacji obywatelskiej
10.11. Problemy w nauczaniu języków obcych
10.12. Dominacja języka angielskiego w polityce oświatowej i programach szkolnych
10.13. Poszukiwanie wspólnego języka

Konkluzje i wnioski

Bibliografia
Aneks