Bibliografia
Okładla dla

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji

Sprawozdanie z działalności w latach 2007-2008.

Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2009
ISBN978-92-79-12447-1
Liczba stron35
Link do publikacji

Obszar Prawo

Wielu mieszkańców Unii Europejskiej spotyka się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek i płeć. Znaczna część tych osób nie wie jednak o obowiązującym ustawodawstwie, które zapewnia ochronę przed tego typu przejawami. W niniejszym raporcie skupiono się na dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne – zakazanej przez tak zwaną dyrektywę w sprawie równości rasowej, oraz na dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną i wiek – zakazanej przez dyrektywę w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Przed dyskryminacją ze względu na płeć chroni duża część europejskich aktów legislacyjnych, nie będzie ona zatem przedmiotem niniejszego raportu.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne Kalendarium najważniejszych działań na rzecz zwalczania dyskryminacji w latach 2007–2008 Wprowadzenie

Część I – Polityka i partnerstwo
1.1. Szczyty równości
1.2. Grupa ekspertów rządowych
1.2.1. Szczyty równości
1.2.2. Grupa ekspertów rządowych
1.3. Współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
1.3.1. Głos społeczeństwa obywatelskiego
1.3.2. Pomoc Komisji Europejskiej dla sieci
1.3.3. Szkolenie
1.4. Grupa wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych
1.4.1. Najlepsze praktyki
1.5. Działania na rzecz Romów
1.5.1. Raport na temat instrumentów integracji
1.5.2. Pierwszy w Unii Europejskiej szczyt w sprawie Romów
1.5.3. Konkluzje Rady w sprawie integracji Romów (grudzień 2008 r.)

Część II – Stosowanie przepisów prawa w praktyce
2.1. Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
2.1.1. Dyrektywa w sprawie równości rasowej
2.1.2. Dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
2.2. Wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
2.2.1. Obowiązkowe przejście na emeryturę (dyskryminacja ze względu na wiek, Zjednoczone Królestwo)
2.2.2. Polityka zatrudnienia (dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne lub rasowe, Belgia)
2.2.3. Uprawnienia emerytalne (dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, Niemcy)
2.2.4. Dyskryminacja ze względu na więź (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność, Zjednoczone Królestwo)
2.3. Projekt nowej dyrektywy antydyskryminacyjnej
2.4. Podstawa prawna działalności organów ds. równości
2.4.1. Equinet – europejska sieć organów ds. równości

Część III – Propagowanie zasad równości
3.1. Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich
3.1.1. Najważniejsze wydarzenia
3.1.2. Konkluzje i dziedzictwo Roku
3.2. Upowszechnianie wiedzy
3.2.1. Kampania „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”
3.2.2. Krajowe projekty upowszechniania wiedzy
3.2.3. Wybrane najważniejsze działania
3.2.4. Konferencja w Belfaście na temat propagowania zasad równości
3.2.5. Równouprawnienie w praktyce: jaką rolę pełnią działania pozytywne
3.3. Zrozumieć dyskryminację – badania Eurobarometru
3.4. Różnorodność sprzyja przedsiębiorczości
3.4.1. Wyniki badań Komisji Europejskiej: różnorodność się opłaca
3.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
3.4.3. Karty różnorodności
Wnioski
Załączniki
Załącznik I – Najważniejsze publikacje w latach 2007–2008
Publikacje ekspertów prawnych w dziedzinie równości
Publikacje ekspertów ds. integracji osób niepełnosprawnych