Bibliografia
Okładla dla

DOWODZENIE W SPRAWACH O DYSKRYMINACJĘ. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA UDOWODNIENIA NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA

Analizy - Raporty - Ekspertyzy nr 7/2011

Autor/-ka Katarzyna Wencel
Wydawca Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Warszawa, 2011
Liczba stron33
Link do publikacji

Obszar Prawo

Sprawy o dyskryminację są wyjątkowo trudne do udowodnienia. Zachowania noszące znamię nieuprawnionego nierównego traktowania niejednokrotnie mają bowiem miejsce za zamkniętymi drzwiami zakładu pracy, w relacjach pomiędzy dwiema osobami, np. urzędnikiem-petentem, pracodawcą- pracownikiem, lekarzem-pacjentem. Zazwyczaj brak jest świadków tego zdarzenia i ofiara dyskryminacji może jedynie zdać relację z tego, czego doświadczyła, posługując się „słowem przeciwko słowu”. W takich sytuacjach tradycyjne metody dowodzenia mogą się okazać niewystarczające. Jeżeli nawet są świadkowie, często nie chcą oni zeznawać w sądzie. Pokrzywdzony nie dysponuje także najczęściej dokumentami potwierdzającymi fakt zaistnienia dyskryminacji czy nagraniami rejestrującymi dyskryminujące praktyki.

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 
2. Rozkład ciężaru dowodu 
2.1. Ciężar dowodu w świetle antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej 
2.2. Rozkład ciężaru dowodu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
2.3. Polskie przepisy prawne a ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację 
3. Środki dowodowe i metody dowodzenia dyskryminacji 
3.1. Katalog środków dowodowych 
3.2. Swobodna ocena dowodów 
3.3. Dane statystyczne i inne środki dowodowe w sprawach o dyskryminację 
3.4. Testy dyskryminacyjne jako szczególna metoda udowodnienia dyskryminacji 
4. Podsumowanie 
Summary