Bibliografia
Okładla dla

Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofreniiAutor/-ka Piotr Świtaj
Wydawca Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-85-705-90-1
Liczba stron223


Obszar Zdrowie
Przesłanki Stan zdrowia

Monografia oparta na rozprawie doktorskiej wyróżnionej przez Radę Naukową Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W części teoretycznej pracy zaprezentowano podstawowe ogólne założenia koncepcji stygmatyzacji sformułowane przez Ervinga Goffmana, a następnie omówiono najważniejsze socjologiczne i społeczno-psychologiczne ujęcia piętna choroby psychicznej. W dalszej części pracy omówiono wybrane zagadnienia szczegółowe związane z problematyką piętna choroby psychicznej, takie jak: stygmatyzacja strukturalna, piętno przeniesione, opinia publiczna i postawy społeczne wobec chorych psychicznie, rola mediów i pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej w procesie stygmatyzacji, geneza piętna, metody przeciwdziałania stygmatyzacji, wreszcie metody badania i pomiaru piętna. Dokonano również szczegółowego przeglądu i analizy najważniejszych przeprowadzonych dotychczas badań nad subiektywnym doświadczeniem piętna choroby psychicznej. W części empirycznej pracy przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonego przez autora badania, dotyczącego subiektywnego doświadczenia odrzucenia społecznego u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz jego społeczno-demograficznych i klinicznych korelatów. Dla ułatwienia interpretacji uzyskanych wyników zestawiono doświadczenia odrzucenia zgłaszane przez chorych na schizofrenię z doświadczeniami pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi i chorobami somatycznymi.


SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Przegląd piśmiennictwa
3. Cele, pytania, hipotezy
4. Badane osoby
5. Metoda
6. Wyniki
7. Omówienie wyników
8. Wnioski
9. Piśmiennictwo
10. Streszczenie
11. Aneks. Narzędzia badawcze.