Bibliografia

Również w Polsce w wielu sferach życia społecznego, także w doradztwie zawodowym, pojawiła się potrzeba znajomości innych kultur. Polska jest krajem o specyficznym położeniu geograficznym. Z jednej strony graniczy
z państwami Grupy Schengen, z drugiej zaś z państwami powstałymi w wyniku rozpadu ZSRR. Sprzyjające warunki polityczne (członkostwo Unii Europejskiej), społeczne i ekonomiczne powodują, że nasz kraj jest odwiedzany przez coraz większą liczbę cudzoziemców. Przyjazdy te często mają charakter gospodarczy. Na skutek ograniczeń w przyjmowaniu imigrantów przez państwa Europy Zachodniej, Polska staje się krajem migracji docelowej, zwiększa się także liczba uchodźców.
Dane statystyczne (www.mswia.gov.pl) świadczą o tym, że zmniejsza się liczba cudzoziemców, którzy planują krótkotrwały przyjazd do Polski. Natomiast zwiększa się z roku na rok liczba cudzoziemców, którzy zamierzają przebywać w Polsce dłużej i w związku z tym ubiegają się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Anna Paszkowska-Rogacz, Dominika Cieślikowska

CZĘŚĆ I
Doradztwo międzykulturowe
Anna Paszkowska-Rogacz
I. 1. Doradztwo międzykulturowe na świecie
I. 2. Poradnictwo międzykulturowe w Polsce

CZĘŚĆ II
Różnice kulturowe w funkcjonowaniu człowieka
Elżbieta Olczak
II. 1. Czym jest „kultura”?
II. 2. Różnice kulturowe w funkcjonowaniu społecznym człowieka
II. 2.a. Polichroniczność i monochroniczność oraz wysoko- i niskokontekstowości według Edwarda T. Halla
II. 2.b. Projekt GLOBE

CZĘŚĆ III
Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę
Ewa Kownacka
III. 1. Wprowadzenie
III. 2. Zmiana kultury – czemu to takie trudne?
III. 2.a. Skaąd wiemy, że to takie trudne?
III. 2.b. Szok kulturowy – czyli jaki?
III. 2.c Adaptacja a zmiany w środowisku fizycznym człowieka
III. 2.d. Akulturacja jako wyzwanie społeczne
III. 2.e. Akulturacja jako wyzwanie psychologiczne
III. 3. Dynamika stresu akulturacyjnego
III. 3.a. Możliwe fazy szoku kulturowego
III. 4. Kiedy minie pierwszy szok, czyli strategie akulturacyjne

CZĘŚĆ IV
Problemy integracji osób odmiennych kulturowo
Dominika Cieślikowska
IV. 1. Bariery integracji – perspektywa obcokrajowców
IV. 2. Bariery integracji po stronie społeczeństwa przyjmującego
IV. 3. Pokonywanie barier instytucjonalnych – przykłady dobrych praktyk
IV. 4. Edukacja międzykulturowa w doradztwie zawodowym
IV. 4.a. Cele edukacji międzykulturowej: świadomość – wiedza – umiejętności
IV. 4.b. Organizacja projektów edukacji międzykulturowej
IV. 4.c. Metody pracy nauczyciela międzykulturowego

CZĘŚĆ V
Praktyczne umiejętności międzykulturowe doradcy zawodowego
Anna Paszkowska – Rogacz
V. 1. Kontakt i komunikacja międzykulturowa
V. 2. Metody kulturowej adaptacji narzędzi diagnostycznych

ANEKS A
Kompetencje międzykulturowe w doradztwie
Anna Paszkowska-Rogacz

SPIS TABEL, RYSUNKÓW I RAMEK