Bibliografia

Zjawiska marginalizacji oraz wykluczenia społecznego to problemy wielu współczesnych, w tym wysoko rozwiniętych społeczeństw, występujące również w Polsce. W każdym społeczeństwie istnieją grupy, które z wielu powodów mają utrudniony dostęp do niektórych dóbr społecznych – edukacji, ochrony zdrowia, kultury, rynku pracy. Czynnikiem ryzyka, w perspektywie jednostkowej, zwiększającym prawdopodobieństwo bycia marginalizowanym czy wykluczanym mogą być określone cechy osoby, takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, stan cywilny, orientacja homoseksualna, wyznawana wiara czy przynależność do mniejszościowej grupy etnicznej. Z drugiej strony może to być brak zasobów, wynikający ze sprawności ograniczonej w jakimś obszarze funkcjonowania.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Mateusz Wiliński
Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny
1.  Wprowadzenie
2.  Dekonstrukcja pojęcia „model”
3.  Dekonstrukcja pojęcia „model niepełnosprawności”
4.  Naiwne wyobrażenia niepełnosprawności
5.  Medyczny model niepełnosprawności
6.  Funkcjonalne modele niepełnosprawności
7.  Społeczny model niepełnosprawności
8.  Podsumowanie
Bibliografia

Mateusz Wiliński
Modelowe strategie pomocy osobom z ograniczeniami sprawności: medykalizacja – usprawnianie – włączanie
1.  Wprowadzenie
2.  Problem niepełnosprawności
2.1.  Określanie zjawiska niepełnosprawności jako problemu
2.2.  Problem niepełnosprawności jako luka ekologiczna
3.  Strategia pomocy osobom niepełnosprawnym – medykalizacja
3.1.  Główne założenia medycznego modelu niepełnosprawności
3.2.   Wady stosowania strategii medykalizacji
4.  Strategia pomocy osobom niepełnosprawnym – emancypacja
4.1.  Główne założenia społecznego modelu niepełnosprawności
5.  Strategia pomocy osobom niepełnosprawnym – usprawnianie
6.  Podsumowanie
Bibliografia

Maciej Błaszak, Łukasz Przybylski
Rozszerzony model wsparcia osób niepełnosprawnych
1.  Wprowadzenie
2.  Tradycyjny model wsparcia osób niepełnosprawnych
3.  Wiedza jako element modelu wsparcia społecznego
4.  Przykłady wiedzy rozszerzającej model wsparcia osób niepełnosprawnych
4.1.  Przypadek chorób rzadkich
4.2.  Wiedza na temat otoczenia człowieka – idea uniwersalnego projektowania
5.  Podsumowanie
Bibliografia

Joanna Urbańska
Właściwości ekosystemu społecznego osoby niepełnosprawnej a efektywność procesu rehabilitacji
1.  Wprowadzenie
2.  Struktura ekosystemu społecznego a proces rehabilitacji
2.1.  Zasoby osobiste
2.2.  Zasoby społeczne ekosystemu
2.3.  Usytuowanie przestrzenne
2.4.  Granice
3.  Procesy zachodzące w ekosystemie a proces rehabilitacji
3.1.  Interakcje
3.2.  Tworzenie sieci
3.3.  Rozszerzanie granic
3.4.  Adaptacja
4.  Podsumowanie
Bibliografia

Żaneta Stelter
Młodzi dorośli z niepełnosprawnością intelektualną: kontekst społeczny
1.  Wprowadzenie
2.  Społeczne uwarunkowania dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie
2.1.  Kontakty z innymi
2.2.  Małżeństwo i rodzina
2.3.  Aktywność zawodowa
3.  Podsumowanie
Bibliografia

Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter
Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.  Wprowadzenie
2.  Pomoc niepełnosprawnym intelektualnie
2.1.  Formy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie
2.2.  Możliwości integracji niepełnosprawnych intelektualnie
2.3.  Autonomia szansą na dorosłe życie z niepełnosprawnością intelektualną
2.4.  Autokreacja w kontekście ograniczeń intelektualnych
3.  Podsumowanie
Bibliografia

Izabela Fornalik
Seksualność osób niepełnosprawnych – obszary zaniedbane
1.  Wprowadzenie
2 O seksualności osób niepełnosprawnych – stereotypy i fakty
3 O rodzicach – z drugiej strony lustra
4 O edukacji seksualnej – założenia kontra rzeczywistość
5 O przemocy seksualnej – temat tabu w obrębie tabu
6 O potrzebie wsparcia – oczekiwania osób niepełnosprawnych
7.  Dylematy w udzielaniu wsparcia – zamiast zakończenia
Bibliografia

Katarzyna Linda
Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz osób niepełnosprawnych wchodzących w skład tej grupy
1.  Wprowadzenie
1.1.  Grupy mniejszości wśród niepełnosprawnych nieomawiane w pracy
1.2.  Źródła informacji omawianych w pracy
1.3.  Charakterystyka badań własnych
2.  Mniejszości narodowe i etniczne oraz ich sytuacja we współczesnej Polsce
2.1.  Kwestie definicyjne
2.2.  Struktura narodowościowa Polski przeddemokratycznej
2.3.  Liczebność mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce demokratycznej
2.4.  Struktura przestrzenna i „wyspy wielokulturowe”
2.5.  Struktura wiekowa i płciowa
2.6.  Sytuacja formalnoprawna mniejszości w Polsce
2.7.  Sytuacja społeczna mniejszości i ich problemy
2.8.  Sytuacja Romów – grupy znajdującej się w najtrudniejszym położeniu wśród mniejszości
3.  Mniejszości z niepełnosprawnością w Polsce
3.1.  Problematyka omawianej grupy a możliwości zdobycia danych na jej temat
3.2.  Sytuacja osób niepełnosprawnych z mniejszości w świetle badań własnych
3.3.  Osoby niepełnosprawne z mniejszości w świetle danych demograficznych
4.  Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Katarzyna Linda
Działania podejmowane na rzecz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z ograniczeniami sprawności: sytuacja w Polsce i poza jej granicami
1.  Wprowadzenie
1.1.  Rok niepełnosprawności i Deklaracja Madrycka
1.2.  Tematyka oraz źródła
2.  Formy pomocowe dla niepełnosprawnych przedstawicieli mniejszości w Polsce
2.1.  Przykład działań na rzecz osób niepełnosprawnych z mniejszości narodowej
2.2.  Przykład pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności z mniejszości etnicznej
3.  Przykładowe działania na rzecz osób z ograniczeniami sprawności pochodzących z mniejszości w innych krajach
3.1.  Hiszpania – wielowymiarowe działania w niwelowaniu barier
3.2.  USA – działania grup zaangażowanych na rzecz siebie samych
4.  Sytuacja ON z mniejszości w Polsce na tle przykładów z innych państw
5.  Przyszłe programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych z mniejszości w Polsce – wnioski oraz podsumowanie
Bibliografia

Katarzyna Linda
Przyszłe mniejszości narodowe i etniczne w Polsce a sytuacja osób niepełnosprawnych z tej grupy
1.  Wprowadzenie
1.1.  Niepełnosprawni z mniejszości w Unii Europejskiej
1.2.  Problematyka i cele
2.  Mniejszości „rodzime” oraz osoby niepełnosprawne z tych grup
2.1.  Mniejszości w świetle spisu powszechnego z 2002 roku
2.2.  Ślązacy
2.3.  Kaszubi
2.4.  Kaszubi i Ślązacy z ograniczeniami sprawności
3.  Mniejszości osiadłych cudzoziemców
4.  Uchodźcy
4.1.  Uchodźcy jako mniejszość w Polsce
4.2.  Uchodźcy oraz pomoc osobom z ograniczeniem sprawności z tej grupy
5.  Osoby niepełnosprawne z przyszłych mniejszości jako temat ważny
Bibliografia

Anna Ciepielewska
Rola organizacji gospodarki społecznej w procesie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności. Funkcje, możliwości, perspektywy
1.  Wprowadzenie
2.  Gospodarka społeczna – ujęcie teoretyczne
2.1.  Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne: przegląd koncepcji i definicji
2.2  Uwarunkowania włączenia podmiotów gospodarki społecznej w proces aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności
2.3.  Obszary działania podmiotów gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym na rzecz osób ograniczeniami sprawności
3.  Aktywność organizacji gospodarki społecznej w dziedzinie integracji społeczno-zawodowej osób z ograniczoną sprawnością
3.1.  Aktywność zawodowa osób z ograniczeniami sprawności – wyzwaniem dla aktorów sektora publicznego, prywatnego i społecznego
3.2.  Funkcja usługowa organizacji gospodarki społecznej na przykładzie usług rynku pracy
3.3.  Funkcja zatrudnieniowa organizacji gospodarki społecznej. Sektor społeczny jako pracodawca osób z ograniczeniami sprawności
3.4.  Organizacje gospodarki społecznej jako rzecznik oraz aktor wspierający zatrudnienie osób z ograniczeniami sprawności
4.  Podsumowanie
Aneks
Bibliografia

Anna Ciepielewska
Ekonomia społeczna w obszarze usług społecznych dla osób z ograniczeniami sprawności
1.  Wprowadzenie
2.  Świadczenia sektora ekonomii społecznej dla osób z ograniczeniami sprawności
2.1.  Ekonomia społeczna – podstawowe informacje statystyczne i ocena działań sektora przez osoby niepełnosprawne
2.2.  Usługi opiekuńcze dla osób z ograniczeniami sprawności
2.3.  Usługi wychowania i edukacji przedszkolnej dla osób z ograniczeniami sprawności
2.4.  Cechy różnicujące i specyfika aktywności organizacji ekonomii społecznej w obszarze usług społecznych dla osób z ograniczeniami sprawności
3.  Podsumowanie
Aneks
Bibliografia

Alina Wójtowicz-Pomierna
Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych: dylematy systemowe
1.  Wprowadzenie
2.  Rezultat czy działanie? – konieczność zmiany podejścia
3.  Uwarunkowania zmian
3.1.  Interesariusze i architekci
3.2.  Cechy systemu
4.  Droga ku zmianom – kamienie milowe
5.  Cele systemu
6.  Adresaci, obszary i zakres wsparcia
7.  Zarządzanie systemem: poziomy, struktury i podział kompetencji
8.  Źródła i sposób finansowania
9.  Kwestie horyzontalne
10.  Podsumowanie
Bibliografia

Aneks
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland
Noty o autorach
Streszczenie
Summary