Bibliografia
Okładla dla

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnejWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2011
ISBN978-92-79- 20718-1
Liczba stron40
Link do publikacji

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Komisja Europejska umieściła walkę z ubóstwem w samym centrum swojej strategii gospodarczej, społecznej i na rzecz zatrudnienia – „Europa 2020”. Szefowie państw i rządów dokonali znaczącego przełomu: uzgodnili wspólny cel, zgodnie z którym w ciągu najbliższej dekady Unia Europejska powinna pomóc co najmniej 20 milionom osób wyjść z ubóstwa i wykluczenia społecznego. Następnie opracowane zostaną uzupełniające cele krajowe dla wszystkich 27 państw członkowskich.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Wyzwania
2.1. Różnorodny wymiar ubóstwa i wykluczenia
2.2. Rozwiązanie kwestii ubóstwa w ciągu całego życia
2.3. Najdotkliwsze formy wykluczenia, nowe zagrożenia i specyficzne niekorzystne sytuacje
3. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
3.1. Realizacja działań celem walki z ubóstwem i wykluczeniem mobilizująca wszystkie dziedziny polityki
3.2. Dopilnowanie, aby finansowanie unijne przyczyniało się do włączenia społecznego i realizacji celów spójności społecznej
3.3. Ku opartemu na dowodach podejściu w zakresie innowacji społecznych i reform
3.4. Działania na rzecz podejścia opartego na partnerstwie i społecznej gospodarki
3.5. Lepsza koordynacja polityki między państwami członkowskimi
4. Wykorzystanie osiągnięć trwającego Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
5. Wnioski