Bibliografia
Okładla dla

CZAS PRACY, RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

ARKUSZ INFORMACYJNY

Wydawca EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION (ETUC),
Bruksela, 2011
Liczba stron18
Link do publikacji

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Polityka sprzyjająca godzeniu życia zawodowego z prywatnym zyskała w ostatnich latach na wadze w wielu Państwach Członkowskich UE jako jedno z narzędzi służących zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn oraz odpowiedź na wyzwania natury gospodarczej i demograficznej. EKZZ i związki stowarzyszone od wielu lat podejmowali kroki na rzecz wdrażania polityki zapewniającej kobietom i mężczyznom możliwość łączenia dobrej jakości pracy z obowiązkami rodzicielskimi i innymi zobowiązaniami związanymi z opieką uznając to za warunek wstępny dla umożliwienia prawdziwej równości płci. Kluczową kwestią podniesioną przez EKZZ jest zagwarantowanie kobietom wynagrodzenia, które pozwoli im na ekonomiczną niezależność, bez „karania” ich za to, że są równocześnie matkami i opiekunkami; mężczyznom również należy umożliwić osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym.

SPIS TREŚCI
01 Wprowadzenie 
02 Czas pracy a płeć
03 Wyzwania związane z elastycznym czasem pracy a równość kobiet i mężczyzn
04 UE i polityka europejskich partnerów społecznych w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym 
05 Podejście do kwestii godzenia pracy z życiem zawodowym w przepisach prawa krajowego