Bibliografia
Okładla dla

Catalysts for change? Equality bodies according to Directive 2000/43/EC : existence, independence and effectivenessAutor/-ka Rikki Holtmaat
Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2006
ISBN92-79-03111-2
Liczba stron83


W preambule do Dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne jest zapis, że: 'Ochrona przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne zostałaby wzmocniona, gdyby w każdym Państwie Członkowskim istniał jeden lub kilka organów, których zadaniem byłoby analizowanie tych problemów, badanie możliwych rozwiązań i świadczenie konkretnej pomocy ofiarom' (cyt.24). Na tej podstawie Unia wymaga od państw członkowskich by tworzyły 'ciała' wspierające ofiary rasowej lub etnicznej dyskryminacji, prowadziły badania na temat form i częstotliwości występowania zjawiska oraz tworzenie raportów i rekomendacji. Warunek ten został zapisany w art. 13 Drektywy 2000/43/WE: 1. Państwa Członkowskie wyznaczają organ lub organy mające wspierać równe traktowanie wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Mogą one wchodzić w skład organów zajmujących się na skalę krajową obroną praw człowieka lub ochroną praw jednostek. 2. Państwa Członkowskie zapewniają, że kompetencje tych organów obejmują: - bez uszczerbku dla praw ofiar i stowarzyszeń, organizacji i innych osób prawnych określonych w art. 7 ust. 2, świadczenie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji we wnoszeniu skarg dotyczących dyskryminacji, - prowadzenie niezależnych badań nad dyskryminacją, - publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszystkich problemów związanych z tego rodzaju dyskryminacją.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Executive Summary
I. Introduction
II. The role of equality bodies in the fight against racial and ethnic discrimination and the purpose and format of this study
1. The role of Equality Bodies in the fight against racial and ethnic discrimination
2. International obligations and recommendations
3. A further analysis of the role and operation of equality bodies
4. The purpose of this study and the research questions
5. The structure of this report
III. Equality bodies in the EU
1. Introduction
2. The number and form of equality bodies
3. The discrimination grounds covered and the field of application
4. Budget and staff
5. The competencies and mandate of the equality bodies
5.1. Introduction
5.2. The three core competencies of equality bodies
5.3. Hearing and investigating cases and giving an independent judgment or opinion
5.4. The combination of assisting victims of discrimination and hearing and investigating complaints
5.5. Other competencies
6. Some final remarks
IV. The independence of equality bodies and their work
1. Introduction
2. The independent status and position of equality bodies
2.1. Independence from government interference
2.2. Independence from other (non governmental) organisations
2.3. Financial independence
2.4. Independence of the board/members/staff
3. The independent carrying out of the competencies of the equality body
3.1. A sufficient budget to exercise the competencies independently
3.2. The presence of sufficient, highly trained and educated staff
4. Some concluding observations
V. The effectiveness of the equality bodies and their work
1. Introduction
2. Findings about the budget and staff of the equality bodies
2.1. The amount of money available
2.2. The number and quality of staff
2.3. The process of assessment/evaluation of the functioning of the equality bodies
3. The effective operation of the bodies as regards their main functions
3.1. The amount and quality of assistance to victims
3.2. The number and quality of surveys
3.3. The number and quality of reports and recommendations
3.4. The number and quality of hearings and investigations into complaints
4. Some concluding observations
4.1. Introduction
4.2. The amount of money and the number and quality of staff
4.3. Equality bodies’ actual carrying out of their core competencies
VI. Conclusions and Recommendations
Appendix:Overview of Article 13 Equality bodies in the EU
I. The existence of Equality bodies in the Member States
II. The scope and mandate of Equality bodies in the Member States
Bibliography