Bibliografia

Książka zawiera zbiór jedenastu tekstów współczesnych badaczy amerykańskich i europejskich na temat wpływu płci (gender) na uczestnictwo w życiu publicznym. Anne Phillips pisze o relacji między przestrzenią publiczną i życiem prywatnym. Su Maddock rozważa problem dyskryminacji. Mats Alvesson i Yvonne Due Billing piszą o kobietach i zarządzaniu. Pippa Norris analizuje obecność kobiet przywódców w mediach. Richard E. Matland bada zależność między systemami wyborczymi a zwiększonym uczestnictwem kobiet w polityce. Ronald Inglehart wraz z Pippą Norris podejmują temat zachowań wyborczych kobiet i mężczyzn w ujęciu globalnym. Sidney Tarrow porównuje ruch studencki końca lat sześćdziesiątych z ruchem feministycznym. Renata Siemieńska analizuje różnice i podobieństwa między uczestnictwem w życiu publicznym Polek i Polaków oraz obywateli Unii Europejskiej.
Antologia wzbudzi zapewne zainteresowanie studentów, naukowców, dziennikarzy i innych osób zajmujących się socjologią, naukami politycznymi i gender studies.
(informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Renata Siemińska
Wstęp

Anne Phillips
Przestrzeń publiczna, życie prywatne
Prywatne przeszkody na drodze do uczestnictwa w życiu publicznym
Władza jako zjawisko wszechobecne
Prawo kobiety do dokonania wyboru
Środki i cele
Arena publiczna
Bibliografia

Carol Le Bacchi
Dyskryminacja:kto jest odpowiedzialny?
Dyskryminacja bezpośrednia
Dyskryminacja pośrednia
Działania afirmatywne
Zarządzanie różnorodnością
Prawdziwie upośledzeni społecznie a decyzja rady zarządzającej
Wnioski
Bibliografia

Su Maddock
Kultury, taktyki i strategie zorientowane płciowo
Kultury płci
Kultury zawodowe to kultury nacechowane płciowo
Globalne różnice kulturowe
Strategie zarządzania nacechowane płciowo
Bibliografia

Mats Alvesson, Yvonne Due Billing
Kobiety i zarządzanie: cztery perspektywy teoretyczne
Teoria równych szans
Postulat merytokracji
Teoria szczególnego wkładu
Teoria wartości alternatywnych
Porównanie teorii
Komentarze poststrukturalistyczne i analiza krytyczna
Podsumowanie i komentarze końcowe
Bibliografia

Pippa Norris
Kobiety przywódcy na świecie: barwne plamy na fotografiach z pierwszych stron gazet
Prognozy dotyczące obecności kobiet przywódców w mediach
Stereotypizacja kobiet przywódców ze względu na płeć
Stereotypizacja płci a konstruowanie wiadomości
Architektura badań
Czy kobiety przywódcy są mniej widoczne w mediach?
Czy relacje na temat kobiet koncentrują się na stereotypach płci?
Czy schemat informowania o kobietach przywódcach jest uwarunkowany płcią?
Wnioski
Bibliografia

Richard E. Matland
Zwiększanie uczestnictwa politycznego kobiet: nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze
Proces nominacji do ciał ustawodawczych i jego wpływa na kobiety
Wpływ systemów wyborczych na reprezentację kobiet
Bibliografia i literatura zalecana

Ronald Inglehart, Pippa Norris
Teoria rozwojowa różnic między płciami: zachowania wyborcze kobiet i mężczyzn w ujęciu globalnym
Tradycyjne spojrzenie na konserwatyzm kobiecy
Teorie zmniejszania się różnic między płciami
Teorie pogłębiania się różnic między płciami
Testowanie teorii rozwojowej reorientacji poparć różnicujących płcie
Wnioski
Bibliografia

Sideny Tarrow
Walka o reformę
Kobiety amerykańskie
Repertuary kontrowersyjne i niebudzące kontrowersji
Formula działania zbiorowego
Struktury mobilizacji
Wykorzystywanie i tworzenie możliwości
Zmiana kultury politycznej
Bibliografia

Dieter Rucht
Wpływ kontekstów narodowych na strukturę ruchów społecznych: przekrój porównawczy według typów ruchu i krajów
W poszukiwaniu wyjaśnienia
Porównanie struktur ruchów
Porównanie poszczególnych krajów
Zróżnicowanie w przekroju czasowym
Bibliografia

Renata Siemińska
Polacy i Polki w życiu publicznym - podobni czy różni od mieszkańców Unii Europejskiej
Ruchy emancypacyjne kobiet przed 1989 rokiem w Polsce
Polki i Polacy wśród innych. O równym statusie kobiet i mężczyzn przez pryzmat zachowań i postaw w latach dziewięćdziesiątych
Miejsce kobiet na rynku pracy i udział w życiu politycznym - rzeczywistość
Postawy wobec równości płci na rynku pracy i w życiu politycznym
Bibliografia