Bibliografia
Okładla dla

Agenda 22. Władze lokalne. Instruktaż w zakresie planowania polityki na rzecz osó—b niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych.Wydawca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warszawa, 2002
ISBN83-917543-2-4
Liczba stron64


Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Decyzje władz lokalnych mają wpływ na codzienne życie osób niepełnosprawnych. Decyzje te mogą dotyczyć np. spraw mieszkaniowych, edukacji czy opieki. Konieczne jest wiec, by władze lokalne włączyły kwestie dotyczące niepełnosprawności w zakres swych działań decyzyjnych. Narody Zjednoczone przyjęły jednomyślnie Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Standardowe Zasady są znakomitym narzędziem do budowania polityki w zakresie niepełnosprawności. Szwedzka organizacja osób niepełnosprawnych opracowała metody określane mianem Agenda 22, służące do opracowania planu polityki na rzecz osób niepełnosprawnych opartego o Standardowe Zasady.
(fragment)

SPIS TREŚCI
Prawa człowieka jako podstawa
Założenia
Równość szans - kwestiˆ pr człowieka
Wykorzystanie wiedzy
ONZ-owskie Standardowe Zasady jako baza
Wstępne warunki r—wnego uczestnictw
Kluczowe obszary
Działania wdrożeniowe
Zastosowanie Standardowych Zasad
Część 1. Charakterystyka dobrego planu polityki
na rzecz osó—b niepłnosprawnych
- Standardowe Zasady jako wytyczne
- Ścisła współpraca z organizacjami os—b niepłnosprawnych
- Włączanie w główny nurt
- Kobiety, dzieci i imigranci
- Rozwiąˆzania oó—lne i indywidual
- Wolność wybor
- Społeczeństwo jako przykład
- Dalsza współpraca z organizacjami osób niepełnosprawnych
- Cele
- Konkretne rozwiąˆzaia
- Ewaluacja i rewizja
Część 2. ó—wnoprawni partnerz
- Równe warunki
- Czas i pieniądz
- Grupa Agenda 22
- Grupy robocze
- Organizacje osób niepełnosprawnych
Część 3. Od idei do planu polityki
na rzecz os—b niepłnosprawnych
Faza 1. Inwentarz działań władz lokalnych
w oparciu o Standardowe Zasady
Faza 2. Inwentarz potrzeb osó—b niepełnosprawnych
w zakresie służb i usług
Faza 3. Kompilacja, analiza i ustalenie priorytet—
Faza 4. Plan polityki na rzecz osó—b niepłnosprawnych
- projekt wstępny
Faza 5. Przyjęcie planu przez nadrzędny organ decyzyjny
Pytania dotyczˆce ONZ-owskich Standardowych Zasa
Zasada 1. Budzenie świadomości
Zasada 2. Opieka medyczna
Zasada 3. Rehabilitacja
Zasada 4. Służby wspierajˆc
Zasada 5. Dostępność
Zasada 6. Edukacja
Zasada 7. Zatrudnienie
Zasada 8. Środki utrzymania i zabezpieczenie socjalne
Zasada 9. Życie rodzinne i integralność jednostik
Zasada 10. Kultura
Zasada 11. Sport i rekreacja
Zasada 12. Religia
Zasada 13. Informacja i badania naukowe
Zasada 14. Kreowanie polityki i planowanie
Zasada 15. Tworzenie prawa
Zasada 16. Polityka ekonomiczna
Zasada 17. Koordynacja działań
Zasada 18. Organizacje osó—b niepłnosprawnych
Zasada 19. Szkolenie personelu
Zasada 20. Monitoring krajowy i ocena program—w dotyczˆcy niepełnosprawności w
zakresie wdrażania Zasad
Zasada 21. Współpraca techniczna i gospodarcza
Zasada 22. Współpraca międzynarodowa
Proponowana struktura planu polityki na rzecz osó—b niepłnosprawnych