Bibliografia
Okładla dla

Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku. Sytuacja społeczno – polityczna Romów w Polsce po 1989 roku.Autor/-ka Wojciech Szostak
Wydawca Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów Oraz Ofiar Holokaustu Związek Romów Polskich
Szczecinek - Warszawa, 2003
ISBNISBN 83-919567-3-3
Liczba stron40
Link do publikacji

Aby mówić o dniu dzisiejszym w życiu Romów, niezbędnym jest wrócić na moment do lat pięćdziesiątych, czyli do okresu intensywnego umacniania się władzy ludowej w warunkach budowy zrębów socjalizmu. Jednym z podstawowych zadań stojących przed ówczesną władzą była, na wzór Związku Radzieckiego, pełna integracja, asymilacja i produktywizacja całego społeczeństwa.
A społeczeństwo to było pod względem narodowościowym bardzo zróżnicowane. Napływ ludności pochodzenia polskiego z terenów byłych Kresów Wschodnich, emigracja sporej części ludności niemieckiej, ukraińskiej, żydowskiej i białoruskiej sprawiły, że Polska z kraju wieloetnicznego przekształciła się w prawie monoteistyczny z nieznaczną statystycznie liczbą mniejszości; w 1960 roku stanowić one miały ok. 1,5% ludności, czyli ok. 450 tysięcy osób. Dla porównania podam, że według Spisu Narodowego przeprowadzonego w 1931 roku, mniejszości narodowe i etniczne stanowiły ok. 31% społeczeństwa. Ówczesna polityka władz w stosunku do mniejszości była bardzo elastyczna, zróżnicowana w zależności od wydarzeń politycznych i nastrojów społecznych. Obejmowała ona szerokie spektrum orientacji państwa; od forum pluralizmu kulturowego i pokojowej egzystencji do otwartego konfliktu i przymusowej polonizacji.
(fragment)