Akty prawne / dokumenty (114)
Wyszukaj tutaj
Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
Przyjęte przez ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH: DOSTĘP I JAKOŚĆ, Salamanka, Hiszpania 7-10 czerwca 1994 r., UNESCO 1994 Wstęp W Salamance w Hiszpanii w dniach 7-10 czerwca 1994 r. spotkało się ponad 300 uczestnik& ...
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych
13 grudnia 2006 - przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 30 marca 2007 - otwarta do podpisu 30 marca 2007 - podpisana przez Polskę 3 maja 2008 - weszła w życie po ratyfikowaniu przez 20 państw 24 listopada 2009 - ...
Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009
Światowa Konferencja uznaje zwalczanie rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji za naczelny obowiązek Państw. Dlatego zachęca Państwa do rozwijania lub opracowywania krajowych planów działań na rzecz prom ...