Akty prawne / dokumenty (122)
Wyszukaj tutaj
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Ustawa zastąpiona Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. Zobacz też hasło w  Słowniku omawiające obie Ustawy i ich zmiany TUTAJ >>>
Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015
To jest wersja łatwa do czytania Planu Działań Rady Europy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2006–2015. Pełna wersja tekstu znajduje się w Zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2006) „Plan działań Rady Eur ...
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier
Komisja wraz z państwami członkowskimi będzie się starać o znoszenie przeszkód na drodze do Europy bez barier, przyjmując nowe rezolucje Parlamentu Europejskiego i Rady5. Niniejsza strategia określa ramy działania na poziomie europejskim o ...
Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020
SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Ramy prawne i zgodność z dokumentami strategicznymi  3. Diagnoza społeczności romskiej w Polsce 3.1. Charakterystyka mniejszości romskiiej 3.2. Główne problemy 4. Dotychczasowa pomoc udziela ...
Zalecenie CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
Zaleca, aby państwa członkowskie: zbadały istniejące środki prawne i inne środki oraz dokonywały stałego ich przeglądu, gromadziły i analizowały właściwe dane w celu monitorowania i zadośćuczynienia jakiejkolwiek bezpośredniej bądź pośred ...
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r
Artykuł 32 Konstytucji stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek ...
KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2013 - 2015
Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 2003 roku, kiedy to pi ...
KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
MY, LUDY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia, przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godno ...
KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (2007/C 303/01)
Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzieln ...
ZALECENIE RADY z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji<br />(96/694/WE)
"Rada przyjęła szereg instrumentów prawodawczych oraz zobowiązań politycznych w dziedzinie równego traktowania irównych możliwoœci dla mężczyzn i kobiet;głowy państw oraz rządy, na spotkaniu z Radą Europejską w Essen, Cannes ...
Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015
Wśród najnowszych, pozytywnych tendencji należy wymienić coraz silniejszą obecność kobiet na rynku pracy oraz postępy w zdobywaniu przez nie coraz wyższego poziomu kształcenia i szkolenia. W wielu obszarach wciąż istnieją jednak nier&oacut; ...
Memorandum do Polskiego Rządu. Ocena postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 roku dla Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego.
Komisarz Praw Człowieka, Alvaro Gil-Robles, przebywał z misją oceniającą w Polsce w dniach 18–22 listopada 2002 r. na zaproszenie polskiego rządu. W swoim sprawozdaniu z tej misji1, Komisarz zidentyfikował kilka budzących niepokój kw ...
KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 –2020
SPIS TREŚCI Wstęp I. Cele Programu II. Założenia Programu III. Adresaci Programu IV. Realizatorzy ProgramuV. Akty prawa krajowego oraz programy wieloletnieVI. Obszary, kierunki i działania Programu1. Profilaktyka i edukacja s ...
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)
Jak podkreśliła Komisja w 2008 r. w swoim drugim sprawozdaniu demograficznym „Realizacja potrzeb społecznych w starzejącym się społeczeństwie”, w Unii Europejskiej zachodzi znaczący proces starzenia się społeczeństwa. Zgodnie z ostatn ...
PROGRAM SZTOKHOLMSKI – OTWARTA I BEZPIECZNA EUROPA DLA DOBRA I OCHRONY OBYWATELI (2010/C 115/01) - Rada Europejska
SPIS TREŚCIStrona1. KU EUROPIE OBYWATELSKIEJ W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 1.1. Priorytety polityczne 1.2. Instrumenty 1.2.1. Wzajemne zaufanie 1.2.2. Wdrożenie 1.2.3. Prawodawstwo .1.2.4. Więks ...