Bibliografia

Zrównoważone uczestnictwo kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych

Podtytuł
Rekomendacja Rec(2003)3 uchwalona przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 12 marca 2003 r. oraz memorandum wyjaśniające Data ogłoszenia12.03.2003
PoziomEuropa
Link do dokumentu

Przesłanki Płeć

Zaleca rządom państw członkowskich, aby:
I. Zobowiązały się do promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn poprzez publiczne przyznanie, że równy podział władzy decyzyjnej pomiędzy kobietami i mężczyznami o różnym doświadczeniu i wieku umacnia i wzbogaca demokrację;
II. Przestrzegały i promowały równe prawa obywatelskie i polityczne kobiet i mężczyzn , w tym prawo do ubiegania się o stanowiska i swobodę zrzeszania się;
III. Zapewniły kobietom i mężczyznom możliwość korzystania z indywidualnych praw do głosowania i w tym celu podjęły wszelkie nieodzowne działania , zmierzające do wyeliminowania praktyki głosowania rodzinnego;
IV. Dokonały przeglądu swojej legislacji i praktyki pod kątem zagwarantowania, iż strategie i środki określone w niniejszej rekomendacji będą stosowane i wdrażane ;
V. Promowały i zachęcały do podejmowania stosownych przedsięwzięć stymulujących i wspierających chęć kobiet do udziału w procesie podejmowania decyzji politycznych i publicznych;
VI. Rozważyły ustalenie określonych w wymiarze czasowym celów pośrednich prowadzących do zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji politycznych i publicznych;
VII. Zapewniły, że niniejsza rekomendacja zostanie poddana ku rozwadze wszystkim właściwym instytucjom oraz decyzyjnym ośrodkom publicznym i prywatnym, zwłaszcza parlamentom krajowym, władzom lokalnym i regionalnym, partiom politycznym, służbie cywilnej, organizacjom publicznym i częściowo publicznym, przedsiębiorstwom, związkom zawodowym, organizacjom pracodawców i organizacjom pozarządowym;
VIII. Monitorowały i oceniały postęp w osiąganiu zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w życiu politycznym i publicznym oraz przedkładały regularne sprawozdania Komitetowi Ministrów o podjętych środkach i postępie dokonanym na tym polu.

SPIS TREŚCI
Rekomendacja Rec(2003)3
Załącznik
Memorandum wyjaśniające
I. Wprowadzenie
A. Podłoże historyczne i prawne
B. Demokracja – nowe wymagania
C. Źródła rekomendacji – działalność Rady Europy

II. Komentarze do rekomendacji
A. Preambuła
B. Postanowienia rekomendacji

III. Załącznik do rekomendacji
Wprowadzenie
A. Środki legislacyjne i administracyjne
B. Środki wsparcia
C. Monitorowanie

Załącznik I: Cele pośrednie
Załącznik II: Równowaga płci na stanowiskch publicznych z nominacji
Załącznik III: Zmiany konstytucyjne i legislacyjne na rzecz promowania zrównoważonego uczestnictwa
Belgia
Francja
Włochy
„Była Republika Jugosławii Macedonia”
Wielka Brytania
Załącznik IV: Zrównoważona reprezentacja płci w publicznych ciałach kolegialnych
Dania
Finlndia
Norwegia

Załącznik V: Komisje i przedstawicielstwa parlamentarne do spraw praw kobiet i równych szans
Francja
Wielka Brytania
Załącznik VI: Bank utalentowanych kobiet
Załącznik VII: Partie polityczne a promocja zrównoważonego uczestnictwa
Wielka Brytania
Użyteczne linki