Bibliografia

ZALECENIE RADY z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji<br />(96/694/WE)

Data ogłoszenia2.12.1996
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć

"Rada przyjęła szereg instrumentów prawodawczych oraz zobowiązań politycznych w dziedzinie równego traktowania i
równych możliwoœci dla mężczyzn i kobiet;
głowy państw oraz rządy, na spotkaniu z Radą Europejską w Essen, Cannes oraz Madrycie, podkreœliły, że walka z
bezrobociem oraz zapewnienie równych szans dla kobiet i mężczyzn są głównymi zadaniami Unii Europejskiej i państw
członkowskich;
uwaga została skupiona na dostępie kobiet do podejmowania decyzji, w śœwietle zalecenia Rady 84 / 635 / EEC z 13 grudnia
1984 r. dotyczącej popierania pozytywnych działań dla kobiet; drugiej uchwale Rady z 24 lipca 1986 r. dotyczącej
popierania równych szans kobiet; uchwale Rady z 21 maja 1991 r. dotyczącej trzeciego śœrednioterminowego
Wspólnotowego programu działań w zakresie równych szans dla kobiet i mężczyzn (1991-1995); uchwale Rady z 27
marca 1995 r. dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji oraz decyzji Rady nr 25/
593/EC z 22 grudnia 1995 r. odnoszącej się do œśrednioterminowego Wspólnotowego programu działań w zakresie równych
szans dla mężczyzn i kobiet (1996-2000);"