Bibliografia

Zalecenie CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej

Data ogłoszenia31.03.2010
PoziomEuropa
Link do dokumentu

Zaleca, aby państwa członkowskie:

  1. zbadały istniejące środki prawne i inne środki oraz dokonywały stałego ich przeglądu, gromadziły i analizowały właściwe dane w celu monitorowania i zadośćuczynienia jakiejkolwiek bezpośredniej bądź pośredniej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
  2. zapewniły, aby te środki prawne i inne środki zostały przyjęte i skutecznie wdrożone w celu zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz zapewniły poszanowanie dla praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych i promowały tolerancję wobec tych osób;
  3. zapewniły, aby ofiary dyskryminacji były świadome istnienia i miały dostęp do przysługujących im skutecznych środków ochrony prawnej za pośrednictwem organów krajowych oraz żeby środki do zwalczania dyskryminacji obejmowały, gdy jest to stosowne, sankcje za naruszenia i przepisy pozwalające na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania przez ofiary dyskryminacji;
  4. kierowały się w swoim ustawodawstwie, politykach i praktyce zasadami i środkami opisanymi w załączniku do niniejszej rekomendacji;
  5. zapewniły, poprzez odpowiednie środki i działania, aby niniejsza rekomendacja, wraz z załącznikiem, została przetłumaczona i możliwie szeroko rozpowszechniona.