Bibliografia

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Data ogłoszenia15.07.1987
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo

"Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej „Rzecznikiem”, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania."