Bibliografia

PROGRAM SZTOKHOLMSKI – OTWARTA I BEZPIECZNA EUROPA DLA DOBRA I OCHRONY OBYWATELI (2010/C 115/01) - Rada Europejska

Data ogłoszenia04.05.2010
PoziomŚwiat


Obszar Prawo

SPIS TREŚCI
Strona
1. KU EUROPIE OBYWATELSKIEJ W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 
1.1. Priorytety polityczne 
1.2. Instrumenty 
1.2.1. Wzajemne zaufanie 
1.2.2. Wdrożenie 
1.2.3. Prawodawstwo .
1.2.4. Większa spójność 
1.2.5. Ocena 3 
1.2.6. Szkolenie
1.2.7. Komunikacja 
1.2.8. Dialog ze społeczeństwem obywatelskim 
1.2.9. Finansowanie
1.2.10. Plan działania 
1.2.11. Przegląd programu sztokholmskiego 
2. PROMOWANIE PRAW OBYWATELI: EUROPA PRAW 
2.1. Europa oparta na prawach podstawowych 
2.2. Pełne korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się 
2.3. Wspólne życie na obszarze, na którym szanuje się różnorodność i chronia osoby należące do najsłabszych grup społecznych 
2.3.1. Rasizm i ksenofobia 
2.3.2. Prawa dziecka
2.3.3. Słabsze grupy społeczne 
2.3.4. Ofiary przestępstw, w tym terroryzmu 
2.4. Prawa jednostki w postępowaniu karnym 
2.5. Ochrona praw obywatela w społeczeństwie informacyjnym 
2.6. Uczestnictwo w życiu demokratycznym Unii 
2.7. Prawo do ochrony w państwach trzecich 
3. UŁATWIENIE ŻYCIA OBYWATELOM: EUROPA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 
3.1. Dalsze wdrażanie zasady wzajemnego uznawania .
3.1.1. Prawo karne 
3.1.2. Prawo cywilne 
3.2. Wzmacnianie wzajemnego zaufania 
3.2.1. Szkolenie 
3.2.2. Rozwój sieci 
3.2.3. Ocena 3 
3.2.4. Udoskonalanie narzędzi 
3.2.5. Wykonanie kary 
3.2.6. Wykonanie kary
3.3. Opracowanie podstawowych, wspólnych zasad minimalnych 
3.3.1. Prawo karne 
3.3.2. Prawo cywilne 
3.4. Korzyści, jakie przynosi obywatelom europejska przestrzeń sądowa 
3.4.1. Łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
3.4.2. Wspieranie działalności gospodarczej 
3.5. Zwiększenie obecności Unii na arenie międzynarodowej w dziedzinie prawa 
3.5.1. Prawo cywilne 
3.5.2. Prawo karne 
4. EUROPA, KTÓRA CHRONI 
4.1. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego 
4.2. Udoskonalanie niezbędnych narzędzi 
4.2.1. Kształtowanie wspólnej kultury 
4.2.2. Zarządzanie przepływem informacji 
4.2.3. Wykorzystywanie niezbędnych narzędzi technologicznych 
4.3. Skuteczne polityki 
4.3.1. Skuteczniejsza europejska współpraca w dziedzinie egzekwowania prawa 
4.3.2. Skuteczniejsze zapobieganie przestępczości 
4.3.3. Statystyki 
4.4. Ochrona przed poważną przestępczością i przestępczością zorganizowaną .
4.4.1. Zwalczanie poważnej przestępczości i przestępczości zorganizowanej 
4.4.2. Handel ludźmi 
4.4.3. Wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca 
4.4.4. Cyberprzestępczość 
4.4.5. Przestępczość gospodarcza i korupcja 
4.4.6. Narkotyki 
4.5. Terroryzm 
4.6. Kompleksowe i skuteczne zarządzanie katastrofami na poziomie Unii: wzmocnienie zdolności Unii w zakresie zapobiegania wszelkim rodzajom katastrof, przygotowania na ich wystąpienie i reagowania na nie 
5. DOSTĘP DO EUROPY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE 
5.1. Zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi 
5.2. Polityka wizowa
6. EUROPA ODPOWIEDZIALNOŚCI, SOLIDARNOŚCI I PARTNERSTWA W DZIEDZINIE MIGRACJI I AZYLU 
6.1. Dynamiczna i kompleksowa polityka migracyjna 
6.1.1. Konsolidacja, rozwój i realizacja globalnego podejścia do kwestii migracji 
6.1.2. Migracja a rozwój 
6.1.3. Wspólna polityka odpowiadająca potrzebom krajowego rynku pracy 
6.1.4. Proaktywne polityki w zakresie migrantów i ich praw 
6.1.5. Integracja 
6.1.6. Skuteczne polityki zwalczania nielegalnej imigracji 
6.1.7. Osoby małoletnie pozbawione opieki 
6.2. Azyl: wspólna przestrzeń ochrony i solidarności 
6.2.1. Wspólna przestrzeń ochrony 
6.2.2. Podział obowiązków i solidarność państw członkowskich 
6.2.3. Wymiar zewnętrzny azylu 
7. EUROPA W ŚWIECIE ZGLOBALIZOWANYM – ZEWNĘTRZNY ASPEKT WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
7.1. Wzmocniony wymiar zewnętrzny 
7.2. Prawa człowieka 
7.3. Dalsza realizacja tematycznych kwestii priorytetowych za pomocą nowych narzędzi 
7.4. Umowy z państwami trzecimi 
7.5. Priorytety geograficzne i organizacje międzynarodowe 
7.6. Organizacje międzynarodowe i propagowanie standardów europejskich i międzynarodowych 37
WYKAZ SKRÓTÓW