Bibliografia

Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Data ogłoszenia07.10.2014
PoziomPolska
Link do Programu

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
2. Ramy prawne i zgodność z dokumentami strategicznymi  
3. Diagnoza społeczności romskiej w Polsce 
3.1. Charakterystyka mniejszości romskiiej 
3.2. Główne problemy 
4. Dotychczasowa pomoc udzielana w ramach pomocy państwa 
4.1. Program pilotażowy
4.2. Program romski 
4.3. Zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej 
4.4. Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
4.5. Inne źródła finansowania  
5. Ewaluacja ex ante wsparcia mniejszości romskiej 
6. Cele, wskaźniki i mierniki oraz działania służące realizacji Programu integracji  
6.1. Cel Programu integracji 
6.2. Wskaźniki Programu integracji  
6.3. Uczestnicy i wykonawcy Programu integracji
6.4. Cele szczegółowe, mierniki i działania Programu integracji 
7. Instrumenty wsparcia 
7.1. Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym  
7.2. Obszar wsparcia II – Małe granty 
7.3. Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe na lata 2014-2020 
8. System realizacji Programu integracji 
8.1. Koordynacja i zarządzanie Programem
8.2. Budżetowanie Programu integracji – instrumenty finansowe 
8.3. Środki europejskie dotyczące integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020  
8.4. Mechanizm wnioskowania i opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań 
8.5. Monitorowanie i ewaluacja realizacji Programu integracji 
8.6. Informacja i promocja 
9. Analiza SWOT 
10. Lokalizacja obszarów interwencji 
11. Ocena warunkowość ex ante  
Załącznik: 1. Raport ewaluacyjny