Bibliografia

Memorandum do Polskiego Rządu. Ocena postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 roku dla Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego.

Data ogłoszenia20.06.2007
PoziomEuropa


Komisarz Praw Człowieka, Alvaro Gil-Robles, przebywał z misją oceniającą w Polsce w dniach 18–22 listopada 2002 r. na zaproszenie polskiego rządu. W swoim sprawozdaniu z tej misji1, Komisarz zidentyfikował kilka budzących niepokój kwestii dotyczących praw człowieka oraz zawarł zalecenia mające na celu polepszenie skutecznego poszanowania przez państwo praw człowieka. Wspomniane kwestie dotyczyły sądownictwa, działania policji, sytuacji w więzieniach, tolerancji i niedyskryminacji, sytuacji Romów, przemocy domowej i zdrowia reprodukcyjnego, statusu cudzoziemców i swobody wypowiedzi.(...) Celem niniejszego memorandum jest zbadanie sposobu, w jaki polskie władze implementują zalecenia zawarte w raporcie z 2002 r. Odpowiada ono porządkowi tych zaleceń i zawiera również kwestię lustracji, która była wysoce aktualna w czasie trwania wizyty i którą Komisarz podniósł w rozmowach z polskimi władzami. Memorandum uwzględnia informacje zebrane w czasie trwania wizyty i po jej zakończeniu, w tym pisemne oświadczenia przedłożone przez ministerstwa, jak również raporty ekspertów w dziedzinie praw człowieka, miejscowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych i organizacji międzyrządowych oraz inne źródła publiczne.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
I. Wstęp
II. System sądownictwa
a. Długość postępowania sądowego
b. Krajowy środek na przewlekłość postępowania
c. Szkolenie sędziów
III. Policja
IV. Więzienia
a. Przepełnienie więzień
b. Tymczasowe aresztowanie
c. Dostęp do pomocy prawnej
V. Tolerancja i niedyskryminacja
a. Ramy legislacyjne i instytucjonalne
b. Prawa lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów
c. Antysemityzm
VI. Sytuacja mniejszości
VII. Dzieci
a. Edukacja dzieci na terenach wiejskich
VIII. Przemoc domowa
IX. Handel ludźmi
X. Kobiety i prawa reprodukcyjne
XI. Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl
a. Prawo
b. Zasada non-refoulement
c. Osoby małoletnie bez opieki
XII. Ratyfikacje
XIII. Swoboda wypowiedzi i wolność mediów
XIV. Lustracja
a. Nowe prawo
XV. Podsumowanie zaleceń
Załącznik
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej