Bibliografia

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009

Data ogłoszenia2004
PoziomŚwiat
Link do Krajowego Programu

Światowa Konferencja uznaje zwalczanie rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji za naczelny obowiązek Państw. Dlatego zachęca Państwa do rozwijania lub opracowywania krajowych planów działań na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa. Celem tych planów, realizowanym miedzy innymi poprzez strategie i działania pozytywne, powinno być stworzenie warunków powszechnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i zgodnej z zasada niedyskryminacji, realizacji praw obywatelskich, kulturalnych,gospodarczych, politycznych i społecznych we wszystkich sferach życia. Światowa Konferencja zachęca Państwa, aby rozwijając i opracowując plany działania, nawiązywały lub umacniały dialog z organizacjami pozarządowymi w celu większego zaangażowania ich w projektowanie, realizację i ocenę polityki i programów
Program Działania z Durbanu

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji jest rezultatem międzynarodowych zobowiązań Polski w kwestii realizacji zaleceń zawartych w dokumentach końcowych Światowej Konferencji Przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji, zwołanej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Durban, 31 sierpnia - 7 września 2001 r.). Dokumenty końcowe - Deklaracja i Program Działania- przyjęte zostały przez państwa w niej uczestniczące w drodze consensusu. Na ich podstawie wszystkie uczestniczące w konferencji państwa zobowiązały się do opracowania i realizacji krajowych programów przeciwdziałających zjawiskom rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. Program stanowi wypełnienie zobowiązań Polski w omawianym zakresie.

Zadaniem Krajowego Programu jest wdrożenie działań mających na celu zwalczanie ksenofobii i rasizmu, w tym antysemityzmu oraz wykształcenie w społeczeństwie polskim szeroko pojętej kultury tolerancji. Strategicznym założeniem Programu jest wypracowanie metod przeciwdziałania ww. zjawiskom i podjęcie praktycznych kroków, w szczególności edukacyjnych, a także zapobiegawczych i podnoszących poziom świadomości społecznej oraz prowadzenie prac badawczych, w tym statystycznych, mających na celu określenie skali i zasięgu zjawisk ksenofobii i rasizmu, w tym antysemityzmu, występujących w Polsce i uświadomienie obywatelom ich praw i obowiązków związanych w tymi zjawiskami.

 

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji 
1.2 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji
1.3 Aktualnie realizowane programy krajowe
2. Diagnoza sytuacji i monitoring
3. Aktywność administracji publicznej
4. Rynek pracy i sytuacja społeczno-ekonomiczna
5. Zdrowie
6. Edukacja i kultura
7. Środki społecznego przekazu
8. Współpraca międzynarodowa