Bibliografia

Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet - II etap wdrożeniowy na lata 2003-2005

Data ogłoszenia2003
PoziomPolska


Przesłanki Płeć

II etap Krajowego Programu Działań na rzecz Kobiet zawiera dziewięć rozdziałów problemowych, odpowiadających różnym sferom życia kobiet. Sfery te wskazane zostały przez ONZ w Platformie Działania oraz raporcie z 23. Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w roku 2000 (Pekin + 5). Są to: 

  • Prawa kobiet jako prawa człowieka; 
  • Aktywność ekonomiczna kobiet; 
  • Przemoc wobec kobiet; 
  • Zdrowie kobiet; 
  • Edukacja; 
  • Udział kobiet we władzach publicznych i w procesie podejmowania decyzji;
  • Kobiety i środki masowego przekazu; 
  • Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi; 
  • Strategie badawcze i system zbierania danych.

Każdy dział Programu poprzedzony jest cytatami z Platformy Działania oraz informacją na temat sytuacji w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w danej dziedzinie życia. Następnie przedstawione są cele strategiczne, osiągnięcie których ma przyspieszyć poprawę sytuacji kobiet pod względem równości praw i szans w społeczeństwie. W ramach każdego celu przewidziano działania kierunkowe, określające zakres postulowanych zmian.