Bibliografia

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2013 - 2015

Data ogłoszenia20.05.2013
PoziomPolska


Hasło słownikowe Przemoc

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 2003 roku, kiedy to pierwszy z nich – Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2003-2004 został przyjęty przez Radę Ministrów. Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z realizacji poprzednich Planów wskazujące, iż wielokrotnie realizacja zadań wymagała czasu wykraczającego poza okres dwuletni objęty planowaniem wydłużono czas realizacji obecnego Planu do 3 lat w przekonaniu, iż pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie istniejących środków finansowych i zasobów ludzkich.