Bibliografia

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET - 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.)

Data ogłoszenia18.12.1979
PoziomŚwiat


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.)

W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "dyskryminacja kobiet" oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych.
(fragment Konwencji cz.1 art.1)

Polska ratyfikowała Konwencję w 1980 r. Rząd ma obowiązek przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania postanowień CEDAW co cztery lata przed Komitetem ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW).