Bibliografia

Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020) (2011/C 155/02)

Data ogłoszenia07.03.2011
PoziomEuropa
link do dokumentu

Przesłanki Płeć

„Europa 2020” – nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu pomoże państwom członkowskim i Unii Europejskiej zrealizować cel, jakim jest wysoki poziom konkurencyjności, produktywności, wzrostu, spójności społecznej i konwergencji gospodarczej;
Strategia „Europa 2020” obejmuje cel przewodni, jakim jest dążenie do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 % wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, co oznacza, że przy wdrażaniu strategii należy priorytetowo potraktować kwestię zaradzenia barierom dla uczestnictwa kobiet w rynku pracy;
Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia, które są częścią Zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii „Europa 2020” ( 5 ) oraz są monitorowane we wspólnych ramach oceny ( 6 ), podkreślają w tym względzie znaczenie wdrożenia, oceny i kontroli polityk zatrudnienia, które wspierają równość płci i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym;
(fragment)