Bibliografia

DYREKTYWA RADY 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy

Data ogłoszenia9.02.1976
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Polityka równości płci