Bibliografia

Dyrektywa 97/81/WE dotycząca pracy w niepełnym wymiarze godzin

Podtytuł
dotycząca Porozumienia ramowego dot. pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publ. /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Zw. Zawodowych Data ogłoszenia15.12.1997
PoziomEuropa
Link do dyrektywy

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Dyskryminacja

-Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin nie mogą być traktowani w mniej korzystny sposób niż porównywalni pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin jedynie z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, o ile odmienne traktowanie nie znajduje uzasadnienia w przyczynach o charakterze obiektywnym;

-Odmowa przejścia od pracy w pełnym wymiarze godzin do pracy w niepełnym wymiarze lub vice versa nie powinna stanowić ważnej przyczyny zakończenia okresu zatrudnienia, z zastrzeżeniem wygaśnięcia zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa krajowego