Bibliografia

Dyrektywa 2010/41/UE w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

Data ogłoszenia07.07.2010
PoziomEuropa
Link do dyrektywy

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Dyskryminacja

-Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, w sektorze publicznym lub prywatnym, np. w związku z zakładaniem, wyposażaniem lub rozszerzaniem działalności firmy lub w związku z rozpoczynaniem lub rozszerzaniem jakiejkolwiek innej formy działalności na własny rachunek;

-Działania wyrównawcze – np. środki służące propagowaniu inicjatywy przedsiębiorczości kobiet;

-Dla małżonków i partnerów życiowych zasiłek macierzyński pozwalający na przerwy w ich działalności zawodowej podczas ciąży lub macierzyństwa przez co najmniej 14 tygodni.