Bibliografia

DYREKTYWA 2002/73/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 września 2002r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w spr. wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zaw

Data ogłoszenia23.09.2002
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Polityka równości płci

Do pobrania: