Bibliografia

Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych

Data ogłoszenia1994
PoziomŚwiat


Obszar Edukacja

Przyjęte przez ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH: DOSTĘP I JAKOŚĆ, Salamanka, Hiszpania 7-10 czerwca 1994 r., UNESCO 1994

Wstęp
W Salamance w Hiszpanii w dniach 7-10 czerwca 1994 r. spotkało się ponad 300 uczestników reprezentujących 92 rządy i 25 organizacji międzynarodowych aby wyrazić swoje poparcie dla celu jakim jest Edukacja dla Wszystkich poprzez rozpatrzenie fundamentalnych zmian w polityce, niezbędnych aby promować powszechną edukację, a mianowicie chodzi o umożliwienie szkołom służenia wszystkim dzieciom, w szczególności tym, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Konferencja, zorganizowana przez rząd Hiszpanii we współpracy z UNESCO, zgromadziła wyższych urzędników odpowiedzialnych za edukację, przedstawicieli władz, polityków i specjalistów, a także przedstawicieli ONZ i wyspecjalizowanych agend, międzynarodowych organizacji rządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji charytatywnych. Na Konferencji przyjęto Deklarację z Salamanki w sprawie Zasad, Polityki i Praktyki w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych oraz Wytyczne dla Działań. Inspiracją dla tych dokumentów jest zasada powszechności, uznanie konieczności działania na rzecz “szkół dla wszystkich” - instytucji, które przyjmą każdego, będą szanować różnice, sprzyjać uczeniu i reagować na indywidualne potrzeby uczniów. Dlatego stanowią one istotny wkład w realizację idei Edukacji dla Wszystkich oraz zwiększenia efektywności nauczania w szkołach.
Specjalne potrzeby edukacyjne to sprawa o jednakowej wadze w krajach Północy, jak i Południa, która nie może rozwijać się w izolacji. Musi stać się częścią ogólnej strategii edukacyjnej, a także nowej polityki społeczno-gospodarczej, zmierzającej do przeprowadzenia gruntownej reformy szkoły.
Dokumenty te są wyrazem światowego consensusu w sprawie przyszłych kierunków rozwoju kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. UNESCO jest dumna z tego, iż miała swój udział w Konferencji i formułowaniu jej ważnych wniosków. Wszyscy zainteresowani muszą teraz stawić czoła wyzwaniu i przystąpić do działania, aby zapewnić, że Edukacja dla Wszystkich w istocie oznacza DLA KAŻDEGO, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie. Przyszłość nie jest przesądzona, będzie kształtowana naszymi wartościami, myślami i działaniami. Nasz sukces w nadchodzących latach będzie uzależniony od tego, co robimy, ale w dużo większym stopniu od tego, co osiągamy.
Mam nadzieję, że wszyscy czytelnicy niniejszego dokumentu pomogą wdrożyć zalecenia Konferencji z Salamanki starając się przetłumaczyć jej przesłanie na język praktycznych działań w tych dziedzinach, za które ponoszą odpowiedzialność.
Federico Mayor