Bibliografia

Deklaracja Pekińska (Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Pekin 1995)

Data ogłoszenia1995
PoziomŚwiat


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

W Deklaracji Pekińskiej, sporządzonej na zakończenie konferencji w Pekinie, państwa potwierdziły swoje zobowiązania dotyczące realizacji celów równości, rozwoju i pokoju.
Mając na uwadze różnorodność kobiet, ich ról i środowisk, w których żyją; przyznając, że choć status kobiet w wielu ważnych aspektach życia podniósł się w minionej dekadzie, to nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami wciąż istnieją i pociągają za sobą poważne konsekwencje dla całej ludzkości; przyznając, że sytuację kobiet pogarsza rosnące ubóstwo i wyrażając gotowość przezwyciężenia trudności oraz dalszego działania na rzecz uwłasnowolnienia kobiet (empowering women) i podniesienia ich statusu, sygnatariusze Deklaracji potwierdzają swoje zobowiązanie odnośnie respektowania równości praw i wrodzonej ludzkiej godności kobiet i mężczyzn oraz zasad zapisanych w Karcie NZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w innych międzynarodowych instrumentach praw człowieka, zwłaszcza w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, w Konwencji Praw Dziecka, Deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet i Deklaracji o prawie do rozwoju.
Państwa wyraziły również wolę budowania porozumienia i czynienia postępów we wdrażaniu postanowień ONZ-owskich konferencji i szczytów: w sprawie kobiet (Nairobi 1985), w sprawie dzieci (Nowy Jork 1990), w sprawie środowiska i rozwoju (Rio de Janeiro 1992), na temat praw człowieka (Wiedeń 1993), na temat ludności i rozwoju (Kair 1994), na temat społecznego rozwoju (Kopenhaga 1995), stawiając sobie za cel osiąganie równości, rozwoju i pokoju.
Podkreśliły, że pod pojęciem podniesienia statusu kobiet i ich uwłasnowolnienia (empowering) kryje się prawo do wolności myśli, sumienia, religii i wierzeń oraz gwarancja możliwości realizowania w społeczeństwie w pełni potencjału kobiet i układania życia w zgodzie z ich własnymi aspiracjami.
(fragment dokumentu opracowanego przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie)