Bibliografia

Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Data ogłoszenia05.2009
PoziomPolska


Przesłanki Płeć

Stworzenie Agendy działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL podyktowane zostało wynikami badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji perspektywy równości płci w ramach SPO RZL, zleconego przez MRR w 2007 r.
Wyniki wskazały na niska świadomość perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn oraz brak wiedzy na temat możliwości podejmowania konkretnych działań z niej wynikających, wśród pracowników instytucji zaangażowanych w realizację SPO RZL i projektodawców. Istniał również ograniczony dostęp do informacji nt. polityki równości szans kobiet i mężczyzn. Aktywność instytucji w tym zakresie była znikoma. Dodatkowo zarówno pracownicy, jak i projektodawcy, podchodzili do zasady równości szans jedynie jako do wymogu formalnego nałożonego przez UE, który najczęściej kojarzony był z zapewnieniem równości płci w dostępie do projektów (50% kobiet, 50% mężczyzn). (...) W związku z powyższym IZ PO KL postanowiła m.in. podjąć działania na rzecz budowania potencjału równościowego w instytucjach zaangażowanych w realizację PO KL (wyznaczenie i przeszkolenie członków Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn), opracować narzędzia oraz dokonać zmian w dokumentacji PO KL, aby lepiej zaakcentować realizację zasady równości szans.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE
2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
2.1 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS W UE
2.2 PO KL A REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
3. CEL GŁÓWNY
4. CELE SZCZEGÓŁOWE
4.1 TWORZENIE RÓWNOŚCIOWEGO SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO
4.2 PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI PROJEKTODAWCÓW NA TEMAT REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS W PO KL
5. SYSTEM REALIZACJI AGENDY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
6. MONITORING
7. FINANSOWANIE
8. KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH DZIAŁAŃ