Akty prawne / dokumenty (116)
Wyszukaj tutaj
Zrównoważone uczestnictwo kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych
Rekomendacja Rec(2003)3 uchwalona przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 12 marca 2003 r. oraz memorandum wyjaśniające
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2017 r.)
DEKRET z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego
Art. 1 Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.
CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ WARSZAWSKIEJ POLITYKI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Niniejszy dokument został wypracowany przez grupę roboczą, powołaną w lipcu br. przez Prezydenta m. st. Warszawy w celu sformułowania propozycji celów i kierunków działania miejskiej polityki społecznej wobec osób z niepełnos ...
Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020) (2011/C 155/02)
„Europa 2020” – nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu pomoże państwom członkowskim i Unii Europejskiej zrealizować cel, jakim ...
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH
otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.)
Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami - Karta Kobiet (Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna)
Deklaracja Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2010 r. dla upamiętnienia 15 rocznicy przyjęcia deklaracji i platformy działania na Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie oraz 30 rocznicy Konwencji ONZ w spra ...
Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet - II etap wdrożeniowy na lata 2003-2005
II etap Krajowego Programu Działań na rzecz Kobiet zawiera dziewięć rozdziałów problemowych, odpowiadających różnym sferom życia kobiet. Sfery te wskazane zostały przez ONZ w Platformie Działania oraz raporcie z 23. Specjalnej Sesji ...
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie r&oacut; ...
Zalecenie CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
Zaleca, aby państwa członkowskie: zbadały istniejące środki prawne i inne środki oraz dokonywały stałego ich przeglądu, gromadziły i analizowały właściwe dane w celu monitorowania i zadośćuczynienia jakiejkolwiek bezpośredniej bądź pośredniej ...
Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych przyjęta 5 listopada 1992 r. w Strasburgu
Art. 1. Definicje na użytek niniejszej Kartya) "języki regionalne lub mniejszościowe" oznaczają języki, które są:I - tradycyjnie używane na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od ...
FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER EQUALITY
Plan Działań na rzecz równości płci, przyjęty 1 marca 2005 r. przez partnerów społecznych na poziomie europejskim. Zobacz raporty roczne nt. działań w poszczególnych krajach TUTAJ >>>
DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2000 r. ustanawiająca program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci (2001–2005)
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa Wspólnoty i dyrektywy oraz inne akty przyjęte w zgodzie z nią, odgrywają główną rolęw poprawianiu sytuacji kobiet.(...)
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Ustawa zastąpiona Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. Zobacz też hasło w  Słowniku omawiające obie Ustawy i ich zmiany TUTAJ >>>
Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015
To jest wersja łatwa do czytania Planu Działań Rady Europy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2006–2015. Pełna wersja tekstu znajduje się w Zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2006) „Plan działań Rady Eur ...
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier
Komisja wraz z państwami członkowskimi będzie się starać o znoszenie przeszkód na drodze do Europy bez barier, przyjmując nowe rezolucje Parlamentu Europejskiego i Rady5. Niniejsza strategia określa ramy działania na poziomie europejskim o ...
Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020
SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Ramy prawne i zgodność z dokumentami strategicznymi  3. Diagnoza społeczności romskiej w Polsce 3.1. Charakterystyka mniejszości romskiiej 3.2. Główne problemy 4. Dotychczasowa pomoc udziela ...