Publikacje prasowe (154)
Wyszukaj tutaj
WSPÓLNOTOWY ZAKAZ DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ LUB ŚWIATOPOGLĄD
Zasada równego traktowania bez względu na przekonania religijne i stanowiący jej wzmocnienie zakaz dyskryminacji opartej na takim kryterium należy dziś do podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta stanowi l ...
Teologia feministyczna
Artykuł opisujący główne założenia oraz historię powstania teologii feministycznej, nurtu teologicznego, którego początki sięgają XVII wieku, a największy rozwój przypada na lata siedemdziesiąte XX wieku. "Współczesna ...
SPOŁECZEŃSTWO WOBEC „INNEGO” – STYGMAT I DYSKRYMINACJA A KWESTIA HIV/AIDS
Streszczenie: Artykuł przybliża pojęcia i koncepcje związane z problematyką stygmatu i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS. Zaprezentowano w nim zarys teoretyczny koncepcji stygmatu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem konc ...
Solidarność, wielki zbiorowy obowiązek kobiet
Wykład inaugurujący Kongres Kobiet 20-21 czerwca w Warszawie. Przez całe lata uznawałam wyrazisty podział na rzeczy poważne i niepoważne: w obliczu zniewolenia poważne są dążenia niepodległościowe, niepoważna zaś walka o prawa kobiet. Prześladow ...
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW, Wokół Debat Tischnerowskich Solidarność wskazuje na istnienie drugiego człowieka – człowiek jest zawsze solidarny z kimś i dla kogoś (Tischner, 2005, s. 16), w stosunku do którego odczuwamy ...
Samotne matki - menedżerki ubóstwa
Przed ciążą wszystkie pracowały, radziły sobie, miały plany. Teraz na głodowym zasiłku czekają, aż dla dziecka znajdzie się miejsce w państwowym żłobku lub przedszkolu, a dla nich wyrozumiały pracodawca, któremu nie będą przeszkadzały zwol ...
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec kobiet
Statystyki prowadzone w ramach systemu niebieskich kart wskazują, że maleje liczba interwencji w sprawach o przemoc w rodzinie oraz liczba przestępstw stwierdzonych i skazań z art. 207 kodeksu karnego – najczęściej stosowanego w sprawach o ...
Praca domowa kobiet - czy powinna być odpłatna?
Naszej książce celowo nadałyśmy tytuł "Nieodpłatna praca kobiet", a nie np. "Domowa praca kobiet". Używając określenia "nieodpłatna" (unpaid work w dokumentach unijnych), nadajemy temu zjawisku wymiar polityczny, mówimy: to jest praca, za ...
Praca ani dyplom nie chronią przed biedą
Matki wychowujące samotnie niepełnosprawne dziecko, mieszkańcy miejskich enklaw biedy, kobiety, które zarabiają minimalną pensję, rodziny wielodzietne, absolwenci wyższych uczelni - to tylko część grup społecznych, które według rapo ...
Polska bieda poniżona
z prof. dr hab. Elżbietą Tarkowską rozmawia Aleksandra Klich Jak więc pomóc biedzie? - Słuchać biednych, rozmawiać z nimi. Oni najlepiej wiedzą, co im dolega, czego potrzebują. Jeśli włączymy ich do badań nad biedą - tak się to dzieje już ...
Pieśń protestu
Artykuł poświęcony prof. Catherine Johanna Maria Halkes (1920-2011), prekursorce teologii feministycznej. Uznaje ona koncepcję teologii feministycznej jako teologii wyzwolenia i "jej podstawowym postulatem było zaliczenie doświadczeń kobiet do źr ...
Perspektywa cztery w jednym. Manifest na rzecz bardziej sprawiedliwego życia
Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego Na obecnym etapie rozwoju sił wytwórczych, coraz więcej ludzi nie ma dostępu do zatrudnienie lub pozbawiona jest możliwości zarobkowania. Zniechęceni i przygnębieni rosnącym bezrobociem, w dal ...
Oblicza polskiej biedy
Jaka jest polska bieda? Jakim zmianom podlega sytuacja ludzi ubogich w dzisiejszej Polsce? Poniżej przedstawiam charakterystyczne cechy polskiej biedy oraz jej dynamikę: po pierwsze, polską biedę jako biedę wsi; po drugie, ubóstwo jako zja ...
Najpierw autostrady, potem przedszkola
z Anną Gizą-Poleszczuk rozmawia Agnieszka Jucewicz Rozpadł się już taki świat, w którym rzeczywiście fajnie było zostać z dzieckiem w domu. Kiedyś świat kobiet był bardzo rozległy, więcej ludzi nie pracowało, a jeżeli pracowali, to w ludz ...
Kobiety, mężczyźni, równość?
„W ogródkowym teatrze „Renaissance” na Chmielnej olbrzymim powodzeniem cieszy się fantastyczna sztuka pod tytułem „świat na opak” W sztuce tej kobiety są… dziennikarkami, adwokatkami, inżynierkami, masz ...
Kobiety rzadziej chodzą na wybory
Dominika Blachnicka-Ciacek w lipcu przeprowadziła badania jakościowe dotyczące frekwencji wyborczej wśród kobiet na zlecenie koalicji Masz Głos Masz Wybór. Mieszkanki Warki, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy - w sumie sześć ośmioos ...
Kobiety Romów
Jakie jest miejsce i pozycja kobiet w społeczności romskiej? W badaniach etnosocjologicznych kobiety młodsze udzielają nieco innych odpowiedzi na to pytanie niż przedstawicielki pokolenia starszego. Różnice ujawniają się w postrzeganiu oby ...
Kobiety mniej zarabiają od mężczyzn. Dlaczego tak jest?
z dr Ewą Lisowską rozmawia Aleksandra Sobczak - Z badań wynika, że na okresowych ocenach w firmach kobiety często wypadają lepiej niż mężczyźni. Widać więc, że decyzje pracodawców o podwyżkach i awansach nie są racjonalne, tylko oparte na ...
Jedno ciało, jedna płeć, jedna miłość...
Płeć determinuje całe życie człowieka. To ona dyktuje imię, sposób zachowania, ubierania się, pracę czy wreszcie określony typ seksualności. Czy istnieje możliwość uwolnienia się od dyktatury płci? Sytuacja nie jest prosta, gdyż wspó ...
Feminizacja ubóstwa. Przegląd debat
Materiał przygotowany dla Szwedzkiej Agencji Wspólpracy na Rzecz Międzynarodowego Rozwoju(SIDA) 2001. Feminizacja ubóstwa to termin, którego zaczęto używać w latach 70. w Stanach Zjednoczonych w debatach o matkach samotnie w ...