Bibliografia

WSPÓLNOTOWY ZAKAZ DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ LUB ŚWIATOPOGLĄD

Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Autor/-ka Piotr Stanisz
Data publikacji2005
Numer wydaniaZ. 1
Link do artykułu
Obszar Prawo

Zasada równego traktowania bez względu na przekonania religijne i stanowiący jej wzmocnienie zakaz dyskryminacji opartej na takim kryterium należy dziś do podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta stanowi logiczne dopełnienie powszechnie uznawanej wolności myśli, sumienia i wyznania. O prawdziwej wolności jednostki w samookreślaniu siebie w kwestiach religijnych można bowiem mówić dopiero wówczas, gdy dokonany wybór światopoglądu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w posiadanym statusie prawnym.
(fragment)