Bibliografia

Jaka jest polska bieda? Jakim zmianom podlega sytuacja ludzi ubogich w dzisiejszej Polsce? Poniżej przedstawiam charakterystyczne cechy polskiej biedy oraz jej dynamikę: po pierwsze, polską biedę jako biedę wsi; po drugie, ubóstwo jako zjawisko utrwalone; po trzecie, regionalizację i koncentrację ubóstwa; po czwarte, juwenilizację polskiej biedy; po piąte, specyficzną postać feminizacji ubóstwa w Polsce; po szóste, ubóstwo jako pochodną bezrobocia, ale także niskopłatnej pracy. Ukazuję również specyfikę polskiej biedy na tle zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego w innych krajach. Tekst zamykają uwagi na temat społecznych wyobrażeń ubóstwa i ludzi żyjących w biedzie.
fragment